Spansk op­vis­ning

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

MAGTDEMOSTRATION et re­sul­tat, der gav an­led­ning til spørgs­måls­tegn.

Er 32-åri­ge An­dres Inies­ta ved at va­e­re slidt, er kan­ten sta­erk nok med Cel­ta Vi­go-spil­le­ren No­li­to og er Alva­ro Mora­ta man­den i front, der kan slå til, når det ga­el­der? Sej­ren mod tyr­ker­ne af­li­ve­de al form for skep­sis. Stemp­le­de ind Okay, Inies­ta hav­de al­le­re­de i 1-0-sej­ren mod Tjek­ki­et tid­li­ge­re på ugen be­vist sin kva­li­tet. I af­tes fulg­te No­li­to og Alva­ro Mora­ta trop. No­li­to stemp­le­de ind med en scor­ing og en as­sist, mens Ju­ven­tus­an­gri­be­ren Mora­ta med to scor­in­ger fjer­ne­de en­hver tvivl om, at det er ham og ik­ke 35-åri­ge Aritz Aduriz, der skal eje den span­ske spy­d­spids.

De to scor­in­ger sen­der ham helt i top af top­sco­rer­li­sten sam­men med Frank­rigs Di­mi­tri Pay­et, Ru­ma­e­ni­ens Bog­dan Stan­cu og wa­li­si­ske Ga­reth Ba­le, mens no­to­ri­ske målsco­re­re som Ro­bert Lewan­dowski, Ma­rio Mandzukic, Tho­mas Mül­ler og Zla­tan Ibra­him­ovic fort­sat jag­ter de­res før­ste EM-scor­ing i Frank­rig.

Mens Spa­ni­en nu kan ny­de de kom­men­de da­ge med bob­len­de op­ti­mis­me in­den grup­pe­fi­na­len mod Kro­a­tien, har EM ud­vik­let sig til lidt af en tyr­kisk li­del­ses­hi­sto­rie. Det gik i af­tes sa­er­ligt ud over an­fø­rer Ar­da Tu­ran. FC Bar­ce­lo­n­a­spil­le­ren, der har til­bragt de se­ne­ste fem år i spansk fodbold, måt­te un­der­vejs i kam­pen op­le­ve at bli­ve buhet ud af de tyr­ki­ske fans på sta­dion. Han måt­te ef­ter­føl­gen­de trø­stes af si­ne span­ske klubkam­me­ra­ter fra FC Bar­ce­lo­na. Ska­eb­ne­kamp ven­ter Tyr­ker­nes fa­cit i Frank­rig er nu et stort rundt nul. Nu ven­ter en ska­eb­ne­kamp mod Tjek­ki­et, som SKAL vin­des, for at tyr­ker­ne skal gø­re sig for­håb­nin­ger om en tred­je­plads, der al­li­ge­vel kan sen­de dem vi­de­re i tur­ne­rin­gen.

De be­kym­rin­ger har Spa­ni­en slet ik­ke. Hol­det bør i ste­det gi­ve an­led­ning til be­kym­ring hos de øv­ri­ge fa­vo­rit­ter i tur­ne­rin­gen.

Spa­ni­en vandt EM i 2006, VM i 2010 og EM i 2012. Ba­se­ret på af­te­nens pra­e­sta­tion kan Spa­ni­en me­get vel va­e­re på vej mod end­nu en tri­umf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.