Med et øje i Baku

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jan Magnussen står med sin mo­bil­te­le­fon pres­set helt op til sit høj­re øre, mens han er om­gi­vet af Cor­vet­tes me­ka­ni­ke­re, der skru­er på den gu­le ra­cer­bil i tea­mets ga­ra­ge. Der er et døgn til, at Jan Magnussen selv skal kø­re med i ver­dens stør­ste mo­tor­løb, de 24 ti­mer på Le Mans. Men Jan Magnussen er trods lar­men, de man­ge men­ne­sker og al­voren i ga­ra­gen i sin helt egen ver­den. Hans tan­ker er hos søn­nen, Ke­vin Magnussen, der i går kør­te tra­e­ning , i sin Re­nault ved For­mel 1-grand­prixet i Aser­ba­jds­jans ho­ved­stad, Baku.

»Ke­vin hav­de li­ge en af­kør­sel«, kon­sta­te­rer Jan Magnussen.

Han ta­ger te­le­fo­nen va­ek fra øret, men blik­ket vi­ger ik­ke fra ska­er­men på hans iPho­ne, hvor ti­der­ne tik­ker ind fra For­mel 1 li­ve fra Baku. Sam­ti­dig forta­el­ler en kom­men­ta­tor­stem­me, hvor­dan det går på den nye ba­ne i Aser­ba­jds­jan.

BT har få­et lov til at be­sø­ge Jan Magnussen i hjer­tet af Cor­vet­te-tea­met, hvor kun tea­met og de na­er­me­ste fa­er­des un­der Le Mans. Men det er trods den be­gra­en­se­de tid, der er sat af til in­ter­viewet, sva­ert at kom­me i kon­takt med Jan Magnussen. Hans op­ma­er­k­som­hed er nu skif­tet over på et tv, hvor en fra Cor­vet­te fe­brilsk for­sø­ger at fin­de en ka­nal, der vi­ser Ke­vin Magnus­sens kør­sel.

»Det er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant at føl­ge med i, hvad Ke­vin la­ver. Jeg er her for mit eget, men når jeg ik­ke la­ver no­get, føl­ger jeg med i hans løb. Vi kom­mer nok til at ta­le sam­men i af­ten (i går, red.), når han er fa­er­dig med at kø­re,« si­ger Jan Magnussen og fort­sa­et­ter:

»Det fyld­te me­get me­re før. Men nu er han i For­mel 1 igen, og Ke­vin gør et godt styk­ke ar- bej­de. Ke­vin gør sit, og jeg gør mit, og når der så er mu­lig­hed for det, er jeg hos ham.«

Selv om Jan Magnussen er pro­fes­sio­nel ra­cer­kø­rer og selv har en for­tid i For­mel 1, skin­ner det igen­nem, at han frem for alt er Ke­vin Magnus­sens far. Med den be­gej­string og be­kym­ring en­hver an­den far vil­le ha­ve for sin søn. Det er ble­vet hver­dag Da Ke­vin Magnussen kør­te sin før­ste sa­e­son i For­mel 1 hos McLa­ren, var Jan Magnus­sens be­kym­rin­ger på søn­nen veg­ne stør­re. Det hand­le­de ik­ke om, hvor­vidt Ke­vin Magnussen nu kom til ska­de el­ler ej. Det var me­re, hvor­dan Ke­vin Magnussen ta­ck­le­de det med at be­gå sig i en ver­den, hvor der kon­stant er pres på for at le­ve­re.

»Men det er ble­vet lidt me­re hver­dag, det Ke­vin la­ver. Det er nem­me­re for mig nu at fo­ku­se­re på mit eget og så hol­de et halvt øje på hans løb in­di­mel­lem. Vi har hver vo­res job, og det er vi nødt til at kon­cen­tre­re os om,« er­ken­der Jan Magnussen.

»Men jeg kan jo ik­ke la­de va­e­re at føl­ge med, og al­le her­ne­de i Le Mans føl­ger og­så med i det. Det er ik­ke sådan, at jeg ik­ke kan kon­cen­tre­re mig om mit eget. Men jeg vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret der sam­men med Ke­vin, men det kan ik­ke la­de sig gø­re, hvis jeg og­så skal vin­de det her,« fort­sa­et­ter Jan Magnussen, mens søn­nens ti­der fort­sa­et­ter med at blin­ke på ska­er­men. Brutal fy­ring Jan Magnus­sens be­kym­ring for sin søns For­mel 1-kar­ri­e­re er be­grun­det, hvis man ta­ger hans egen i be­tragt­ning. Jan Magnussen blev i 1998 fy­ret gan­ske brutalt som For­mel 1-kø­rer hos Stewart Grand Prix, og han for­lod sin drøm så ned­trykt, at han hav­ne­de i de­pres­sion i den ef­ter­føl­gen­de pe­ri­o­de.

Det var en bri­stet drøm for Jan Magnussen, der el­lers blev ført ind i For­mel 1 som ’den nye Ayr­ton Sen­na’. Jan Magnussen løf­ter hur­tigt blik­ket op fra sin te­le­fon, da BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.