Mik­kel Mac drøm­mer stort om Fer­ra­ri

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STOR KONTRAKT Dan­ske Mik­kel Mac sid­der med i årets ’dan­sker­bil’ på Le Mans, hvor en top­pra­e­sta­tion kan sik­re ham en drøm­me­kon­trakt med sel­ve­ste Fer­ra­ri. Selv om den ita­li­en­ske bil­gi­gant al­le­re­de har få­et øj­ne­ne op for den lyn­hur­ti­ge dan­sker, er det an­der­le­des i den dan­ske of­fent­lig­hed, hvor Mik­kel Mac end­nu ik­ke er ble­vet fol­ke­e­je.

Men det kan hans de­but i den dan­ske ra­cer må­ske la­ve om på.

»Min Le Mans-de­but be­ty­der, at den drøm, jeg har ka­em­pet for i rig­tig man­ge år, går i op­fyl­del­se. Det gi­ver mig mu­lig­he­den for at vi­se mit va­erd ved en af ver­dens stør­ste mo­tor­sports-be­gi­ven­he­der. Her kan jeg be­vi­se, hvor god jeg egent­lig er over for fa­briks­hol­de­ne,« si­ger Mik­kel Mac til BT fra For­mu­la Ra­cings lejr på den fran­ske ra­cer­ba­ne.

Un­der de 24 ti­mer i Le Mans de­ler Mik­kel Mac Fer­ra­ri num­mer 60 med Chri­sti­na Ni­el­sen og Jo­hn­ny Laur­sen, og den 23-åri­ge ra­cer­kø­rer har no­te­ret sig, at der bli­ver set på ham fra mo­tor­spor­tens helt tun­ge dren­ge. Job som Fer­ra­ri-me­ka­ni­ker Han vil ik­ke be­kra­ef­te, at Fer­ra­ri over­ve­jer ham til en plads i fa­brik­kens egen GT-bi­ler. Men Mik­kel Mac an­ty­der dog, at det er ita­li­e­ner­ne, der har en fø­ler ude ef­ter ham.

»En god pra­e­sta­tion kan gø­re, at En god pra­e­sta­tion kan gø­re, at jeg får en fa­briks­kon­trakt for en af de ’rø­de’ bi­ler el­ler en af de an­dre. Så det er alt­af­gø­ren­de, hvor godt re­sul­ta­tet bli­ver jeg får en fa­briks­kon­trakt for en af de ’rø­de’ bi­ler el­ler en af de an­dre. Så det er alt­af­gø­ren­de, hvor godt re­sul­ta­tet bli­ver – og­så for re­sten af tea­met. Men mest vig­tigt er det, at tea­met gør det godt. Og for at det sker, skal jeg og­så pra­este­re 100 pro­cent,« si­ger Mik­kel Mac, hvis bånd til Fer­ra­ri blot un­der­stre­ges af, at han de se­ne­ste år har ar­bej­det som me­ka­ni­ker hos den dan­ske Fer­ra­ri-im­por­tør i Al­le­rød.

Mik­kel Mac tror på, at han og ’dan­sker­bi­len’ kan ska­be et na­er­mest sen­sa­tio­nelt re­sul­tat med en sejr i tea­mets de­but ved det le­gen­da­ri­ske 24-ti­mer­sløb.

»Vo­res chan­ce er li­ge så stor som al­le an­dres. Alt kan ske her på Le Mans. Vi har chan­cen for at vin­de, og det går vi ef­ter. Vi kø­re­re har få­et den rå­d­giv­ning, der skal til fra gam­le kø­re­re. Det gør, at vi er klar, og tea­met pra­este­rer 100 pro­cent, og de skal nok le­ve­re en bil, der le­ve­rer per­fekt,« si­ger Mik­kel Mac.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.