Rus­sisk vre­de over OL-ka­ran­ta­e­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BLIV VA­EK Det In­ter­na­tio­na­le At­le­tik­for­bund (IAAF) fast­hol­der ka­ran­ta­e­nen af Ruslands at­le­ti­ku­dø­ve­re. Det be­kra­ef­te­de Det Rus­si­ske At­le­tik­for­bund i går over for nyheds­bu­reau­et Tass. De rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­res OL-del­ta­gel­se er der­med i akut fa­re.

Iføl­ge Sky Sports blev be­slut­nin­gen ved­ta­get med enstem­mig­hed.

Fast­hol­del­sen af ka­ran­ta­e­nen be­ty­der, at Ruslands at­le­ti­ku­dø­ve­re ik­ke kom­mer til at del­ta­ge ved OL i Rio - med­min­dre Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) på et mø­de i na­e­ste uge ud­ste­der en sa­er­lig dis­pen­sa­tion til én el­ler fle­re at­le­ti­ku­dø­ve­re.

BBCs sport­s­re­dak­tør, Dan Ro­an, skrev tid­li­ge­re i går i et twe­et, at net­op det vil bli­ve til­fa­el­det.

På mø­det i na­e­ste uge vil IOC iføl­ge sport­s­re­dak­tø­ren fo­re­slå et kom­pro­mis, der går ud på, at ik­ke al­le Ruslands at­le­ti­ku­dø­ve­re får start­for­bud i Rio. Så­le­des skal »be­vi­se­ligt re­ne« at­le­ter ha­ve lov til at stil­le op ved le­ge­ne.

I novem­ber 2015 valg­te IAAF at ude­luk­ke Det Rus­si­ske At­le­tik­for­bund fra al in­ter­na­tio­nal at­le­tik.

Det ske­te, ef­ter at en rap­port fra Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur (WADA) af­slø­re­de om­fat­ten­de stats­støt­tet do­ping i rus­sisk at­le­tik.

Al­le­re­de et lil­le års tid tid­li­ge­re hav­de den ty­ske tv-sta­tion ARD i en do­ku­men­tar an­kla­get rus­sisk sport for sy­ste­ma­tisk at da­ek­ke over po­si­ti­ve do­ping­prø­ver samt at gø­re brug af kor­rup­tion.

Do­ku­men­ta­ren fik WADA til at nedsa­et­te det ud­valg, som i nu to rap­por­ter har fast­slå­et om­fat­ten­de do­pings­nyd i rus­sisk at­le­tik. Fle­re sus­pen­de­ret Skan­da­len har truk­ket spor helt op til top­pen i IAAF til den tid­li­ge­re pra­esi­dent La­mi­ne Di­a­ck, der nu ef­ter­for­skes af fransk po­li­ti for kor­rup­tion - blandt an­det i for­bin­del­se med at da­ek­ke over po­si­ti­ve do­ping­prø­ver fra rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re.

Di­a­cks søn Pa­pa Mas­sa­ta Di­a­ck samt Va­len­tin Ba­lak­h­ni­chev, der er tid­li­ge­re pra­esi­dent for Det Rus­si­ske At­le­tik­for­bund, og den tid­li­ge­re at­le­tik­tra­e­ner Ale­xei Mel­ni­kov, er al­le tre ble­vet ude­luk­ket fra at­le­tik på liv­s­tid.

I for­bin­del­se med ude­luk­kel­sen blev og­så det rus­si­ske an­tido­pingor­gan, Rus­a­da, sus­pen­de­ret af WADA, og ad­skil­li­ge top­che­fer i det rus­si­ske an­tido­pin­g­ar­bej­de har for­ladt de­res respek­ti­ve po­ster.

Sam­ti­dig har den rus­si­ske re­ge­ring og Det Rus­si­ske At­le­tik­for­bund ar­bej­det på at få styr på an­tido­pin­g­ar­bej­det, så­le­des at man le­ve­de op til WADAs krav in­den gårs­da­gens af­gø­rel­se om­kring OL-del­ta­gel­sen. Ødelag­te drøm­me Ruslands sport­s­mi­ni­ste­ri­um med­del­te i går, at det er »ek­stremt skuf­fet« over IAAFs be­slut­ning om at fast­hol­de ude­luk­kel­sen af de rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re fra al in­ter­na­tio­nal kon­kur­ren­ce.

Mi­ni­ste­ri­et me­ner og­så, at de olym­pi­ske le­ge i Rio vil mi­ste va­er­di med at­le­ti­ku­dø­ver­nes fra­va­er.

»Re­ne at­le­ters drøm­me bli­ver øde­lagt på grund af an­dre at­le­ter og le­de­res for­ka­ste­li­ge ad­fa­erd,« ly­der det i en med­del­el­se fra mi­ni­ste­ri­et, skri­ver Reu­ters.

»Vi har gjort alt, der står i vo­res magt, si­den ka­ran­ta­e­nen blev sat i kraft for at gen­vin­de til­li­den fra det in­ter­na­tio­na­le sam­fund.«

»Vi har in­tet at skju­le, og vi fø­ler, at vi har op­fyldt IAAFs be­tin­gel­ser for at kom­me ind igen,« ly­der det fra of­fi­ci­elt hold.

Ruslands sport­s­mi­ni­ster, Vi­ta­lij Mut­ko, har per­son­ligt ud­trykt sin ae­r­g­rel­se over IAAFs be­slut­ning og slår fast, at Rusland vil re­a­ge­re på den.

»Uskyl­di­ge men­ne­sker bli­ver straf­fet på grund af de skyl­di­ge. Vi hå­ber, at IOC på en el­ler an­den må­de kan gø­re no­get ved det,« ly­der det fra Mut­ko iføl­ge R-Sport, skri­ver Reu­ters.

In­ter­na­tio­na­le iagt­ta­ge­re me­ner, at det kan kom­me til at ske ved, at IOC, som er den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité, ud­ste­der dis­pen­sa­tion til en el­ler fle­re at­le­ti­ku­dø­ve­re.

Den dob­bel­te olym­pi­ske guld­vin­der i stangs­pring Ye­le­na Isin­bay­e­va si­ger iføl­ge Tass, at hun vil hi­ve ude­luk­kel­sen til dom­sto­le­ne, for­di hun be­trag­ter den som en kra­en­kel­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne.

Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur (WADA) of­fent­lig­gjor­de ons­dag en rap­port, der vi­ste, at det i 736 til­fa­el­de har va­e­ret umu­ligt at ta­ge en do­ping­prø­ve i Rusland mel­lem 15. fe­bru­ar og 29. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.