For me­get af det go­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

men sand­syn­lig­vis først til det ty­ske grand­prix, der kø­res de sid­ste da­ge i juli. En pro­duk­tiv tra­e­ning Trods den kri­ti­ske si­tu­a­tion var man hos Re­nault ik­ke ba­re til­freds med at få beg­ge kø­re­re uskad­te rundt i Baku ved gårs­da­gens tra­e­ning.

»Vi hav­de en pro­duk­tiv dag, hvor vi la­er­te den dra­ma­ti­ske og ud­for­dren­de nye ba­ne at ken­de. Beg­ge vo­res kø­re­re fik ak­ku­mu­le­ret en mas­se om­gan­ge, så vi har me­get da­ta at kig­ge på,« sag­de Re­naults tek­ni­ske chef, Ni­ck Che­ster, ef­ter tra­e­nin­gen.

Kun én kø­rer i fel­tet undslap i går ik­ke Ba­kus sva­e­re kom­bi­na­tion af høj fart og trang plads, da Red Bulls Da­ni­el Ric­ci­ar­do mi­ste­de et bag­da­ek ef­ter na­er­kon­takt med bar­ri­e­ren. Hans ra­cer blev dog kø­re­klar igen. Jo­ly­on Pal­mer og Ke­vin Magnussen kan kun hå­be på det sam­me i de kom­men­de da­ge,

Følg dagens kva­li­fi­ka­tion i Baku li­ve på bt.dk. Det sker fra kl. 15.

DET ER AL­TID spa­en­den­de at kom­me til nye lan­de og nye ra­cer­ba­ner. Og ind­til nu har Aser­ba­jds­jans før­ste For­mel 1-grand­prix va­e­ret en po­si­tiv over­ra­skel­se: Baku er for­fri­sken­de an­der­le­des i for­hold til de an­dre ga­de­ba­ner, vi har i For­mel 1. Ar­ran­gø­rer­ne har vir­ke­lig gjort sig uma­ge med pres­se­fa­ci­li­te­ter­ne (me­di­e­cen­te­ret er pla­ce­ret på an­den sal på Baku Hilt­on), de lo­ka­le er ty­de­lig­vis gla­de og stol­te over at ha­ve få­et be­søg af For­mel 1-cir­ku­set. Og – det er om­trent 25 gra­der var­me­re end det po­larkli­ma, Mon­tre­al di­ske­de op med sid­ste we­e­kend. AL­LI­GE­VEL VIR­KER FOR­MEL 1-fol­ket slidt. Da de rø­de lam­per sluk­ke­de før Ca­na­das Grand Prix be­gynd­te i Mon­tre­al søn­dag, var det start­sku­det til den mest stres­sen­de pe­ri­o­de i For­mel 1-hi­sto­ri­en. Det her skal ik­ke bli­ve en kla­ge­sang, og jeg ved godt, at der er va­er­re job end mit – men seks grand­prixer på syv uger er sim­pelt hen for me­get.

Fra Ca­na­da til Aser­ba­jds­jan på en uge, en friwe­e­kend og så en ny ’dob­belt-whop­per’ med Østrig og Eng­land. Så en friwe­e­kend ef­ter­fulgt at Un­garn og Tys­kland på en uge. Det er et pro­gram, der stil­ler hø­je krav til al­le, der ar­bej­der i sporten. Og det er et pro­gram, der kun for­rin­ger in­ter­es­sen for For­mel 1. VMka­len­de­ren skal ska­e­res ned til 16 grand­prixer. De klas­si­ske løb skal af­vik­les hvert år, og de re­ste­ren­de plad­ser i VMka­len­de­ren kan ro­te­re mel­lem de øv­ri­ge lan­de med For­mel 1-am­bi­tio­ner AL­LE­RE­DE HER I Baku er det ty­de­ligt, at Aser­ba­jds­jan før­ste grand­prix ik­ke får den op­ma­er­k­som­hed, det fortje­ner. Med EM i fodbold og 24-ti­mer­slø­bet i Le Mans er der kamp om sport­s­se­er­ne for­an al­ver­dens tv-ska­er­me i we­e­ken­den. Det er for tid­ligt at ta­le om vin­de­re og ta­be­re i den­ne kamp, men blandt de mo­tor­sport-in­ter­es­se­re­de er det ty­de­ligt, at Le Mans og Baku ’ae­der’ af hin­an­dens se­er­po­ten­ti­a­le. DER ER KUN én grund til, at For­mel 1-pro­gram­met er så in­ten­sivt i dis­se uger, og 2016-ka­len­de­ren med 21 løb er den mest om­fangs­ri­ge no­gen­sin­de: Pen­ge. Spor­tens ind­ta­eg­ter fra bå­de tv-ret­tig­he­der, sponso­rer og VIP-lo­ger er fal­den­de, men det er sta­dig mu­ligt at fin­de nye, ekso­ti­ske lan­de, der vil be­ta­le dyrt for at kom­me med i det ’fi­ne’ For­mel 1-sel­skab. At der med Aser­ba­jds­jan (og an­dre nye grand­prixar­ran­gø­rer som Rusland, Ba­hrain og Ki­na) er ta­le om lan­de uden mo­tor­sports-hi­sto­rie (og dét, der i vis­se kred­se op­fat­tes som et pro­ble­me­tisk for­hold til men­ne­ske­ret­tig­he­der) er i den for­bin­del­se min­dre vig­tigt. Pen­ge lug­ter ik­ke – i ver­dens dy­re­ste sport duf­ter de uan­set af­sen­de­ren af ro­ser.

Men der er ta­le om en kort­sig­tet pro­fitj­agt. For med den sta­dig me­re om­fat­ten­de VM-ka­len­der fal­der in­ter­es­sen for de en­kel­te løb. Hvor det tid­li­ge­re var OK for fa­mi­li­ens For­mel 1-in­ter­es­se­re­de at bru­ge 16-17 søn­da­ge om året for­an tv-ska­er­men, er det nu sva­ert at for­sva­re, at der skal bru­ges 21. Selv hardco­re For­mel 1-fans er der­for be­gyndt at va­el­ge løb fra – no­get der var uta­en­ke­ligt for få år si­den, da ka­len­de­ren med 16-17 løb sta­dig var over­sku­e­lig.

Og det er en far­lig gli­de­ba­ne. Når først man er be­gyndt at va­el­ge, er der ik­ke langt fra ’jeg drop­per kun de ke­de­lig­ste løb’ til ’jeg ser kun de mest spa­en­den­de’. JEG SY­NES, VM-KA­LEN­DE­REN skal ska­e­res ned til 16 grand­prixer. De klas­si­ske løb skal af­vik­les hvert år, og de re­ste­ren­de plad­ser i VM-ka­len­de­ren kan ro­te­re mel­lem de øv­ri­ge lan­de med For­mel 1-am­bi­tio­ner. Med 16 must-see løb kan det sam­le­de se­er­tal bli­ver hø­je­re end nu, hvor der va­el­ges mel­lem 21 løb. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.