’Kig in­dad, Ca­ro­li­ne’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CA­RO­LI­NE WOZNIACKIS WIM­B­LEDON-RE­SUL­TA­TER

2006:

ta­ber i før­ste kva­li­fi­ka­tions­run­de til den use­e­de­de ja­pa­ner Mi­ho Sa­eki 6-3, 2-6, 3-6

ta­ber i an­den run­de til den 28. se­e­de­de ita­li­e­ner Ma­ra San­tan­ge­lo 0-6, 6-7

ta­ber i tred­je run­de til den 2. se­e­de­de ser­ber Je­le­na Jan­ko­vic 6-2, 4-6, 2-6

ta­ber i fjer­de run­de til den use­e­de­de ty­sker Sa­bi­ne Li­si­cki 4-6, 4-6

ta­ber i fjer­de run­de til den use­e­de­de tjek­ke Pe­tra Kvi­tova 2-6, 0-6

2007: 2008: 2009: 2010: 2011:

ta­ber i fjer­de run­de til den 24. se­e­de­de slo­vak Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­va

ta­ber i før­ste run­de til den use­e­de­de østri­ger Ta­mira Paszek 7-5, 6-7, 4-6

ta­ber i an­den run­de til den use­e­de­de tjek­ke Pe­tra Cet­ko­vska 2-6, 2-6

ta­ber i fjer­de run­de til den use­e­de­de tjek­ke Bar­bo­ra Strycova 2-6, 5-7

ta­ber i fjer­de run­de til den 20. se­e­de­de spa­ni­er Gar­biñe Mu­guruza 4-6, 4-6

2012: 2013: 2014: 2015:

SELVRANSAGELSE Hvad kan man for­ven­te af Ca­ro­li­ne Wozniackis del­ta­gel­se i Wim­b­ledon-tur­ne­rin­gen, der ser­ves i gang om min­dre end halvan­den uge? Spør­ger man den en­gel­ske jour­na­list Mi­ke Di­ck­son, der føl­ger in­ter­na­tio­nal ten­nis­sport ta­et for dag­bla­det Daily Mail, er svaret ned­slå­en­de.

»Som jeg ser det, be­fin­der Woz­ni­a­cki sig i øje­blik­ket i en spil­le- og re­sul­tat­ma­es­sig bøl­ge­dal,« si­ger han og hen­vi­ser til den se­ne­ste uges over­ra­sken­de ne­der­lag mod ver­dens­rang­li­stens num­mer 49 Ya­ni­na Wi­ck­may­er og num­mer 97 Anett Kon­ta­veit, ved gra­es­tur­ne­rin­ger­ne i hen­holds­vis Bir­m­ing­ham og Not­ting­ham.

»Det er re­sul­ta­ter, der ef­ter min me­ning bør få hen­de til at kig­ge in­dad og spør­ge sig selv om, hvad der er galt og over­ve­je, hvad hun vil med sin kar­ri­e­re. Da hun lå num­mer et på ver­dens­rang­li­sten (2010-2012, red.), var det jo spil­le­re, som hun med let­hed vil­le ha­ve be­sej­ret. Jeg ken­der hen­de ik­ke godt nok til at kun­ne di­ag­no­sti­ce­re år­sa­gen til ned­t­u­ren. Men et el­ler an­det er der galt, og jeg tror, at hun får det sva­ert i Wim­b­ledon. Ik­ke mindst for­di hun for før­ste gang i man­ge år (si­den 2007, red.) er use­e­det, og der­for ri­si­ke­rer at mø­de top­spil­le­re som Se­re­na Wil­li­ams og Vi­cto­ria Aza­renka tid­ligt i tur­ne­rin­gen,« på­pe­ger Mi­ke Di­ck­son. In­gen for­vent­nin­ger Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Pe­ter Ba­sti­an­sen gi­ver ham ret.

»Jeg sy­nes, Ca­ro­li­nes pra­e­sta­tion mod Wi­ck­may­er var langt un­der det for­ven­te­de. Hvis man ser bort fra bag­hån­den, som sta­dig fun­ge­rer for hen­de, be­va­e­ge­de hun sig dår­ligt rundt på ba­nen. Des­u­den sy­nes jeg, at hun var ramt på selv­til­li­den. Men det tror da po­k­ker, når hun uge ef­ter uge ry­ger la­en­ge­re og la­en­ge­re nedad ver­dens­rang­li­sten. Hvad an­går Wim­b­ledon tror jeg ba­re, at hun skal va­e­re glad for hver kamp hun får. Det lyn­hur­ti­ge gra­es­un­der­lag har al­drig be­kom­met hen­de vel,« si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen.

En an­den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler, Ti­ne Scheu­er-Lar­sen, der kom­men­te­re­de kam­pen mel­lem Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og Ya­ni­na Wi­ck­may­er på TV3 Sport, ser og­så med be­kym­ring på dan­ske­rens Wim­b­ledon-mu­lig­he­der.

»For før­ste gang i man­ge år har jeg in­gen for­vent­nin­ger til Ca­ro­li­ne i Wim­b­ledon. Fak­tisk er jeg ba­re glad for, at hun er med, og at hun til­sy­ne­la­den­de har over­vun­det den an­kel­ska­de, der har pla­get hen­de en stor del af for­å­ret,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen. At­ti­tu­den er fin Ca­ro­li­ne Wozniackis tid­li­ge­re tra­e­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen er me­re op­ti­mi­stisk.

»Det er alt­så ik­ke no­gen skam at ta­be til Wi­ck­may­er, der er en glim­ren­de spil­ler. Jeg sy­nes, at Ca­ro­li­ne i den kamp spil­le­de okay, men at hun i vis­se du­el­ler mang­le­de be­slut­som­hed. Hvad an­går Wim­b­ledon kom­mer me­get til at af­ha­en­ge af lod­tra­ek­nin­gen. Er den op­ti­mal kan jeg sag­tens se, at hun vin­der nog­le kam­pe der­ov­re,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der ik­ke sy­nes, at Ca­ro­li­ne Wozniackis mo­ti­va­tion for sta­dig at va­e­re med på WTA Tou­ren er da­len­de.

»Slet ik­ke. Det er et fak­tum, at hun er ne­de som num­mer 35 på ver­dens­rang­li­sten. Men det skyl­des pri­ma­ert for­å­rets lan­ge ska­des­pau­se. Jeg sy­nes, at hen­des at­ti­tu­de hun mod Wi­ck­may­er var fin,« si­ger han.

Ef­ter ne­der­la­get blev Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ved et pres­se­mø­de spurgt om målsa­et­nin­gen for re­sten af sa­e­so­nen.

»Mit mål er al­tid at vin­de. Men li­ge nu hed­der det ba­re én kamp ad gan­gen,« sag­de hun.

Den be­sked­ne ud­mel­ding ro­ses af Mi­cha­el Mor­ten­sen.

»Selv­føl­ge­lig er Wim­b­ledon­tur­ne­rin­gen vig­tig for Ca­ro­li­ne. Men ef­ter ska­des­pau­sen skal hun bru­ge den til at gen­vin­de kamp­for­men, så hun er klar, når tur­ne­rin­ger­ne på hen­des fa­vo­ri­tun­der­lag (hardcourt, red.) gen­op­ta­ges om en må­neds tid,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen. OL ha­en­ger i tynd tråd Un­der Wim­b­ledon-tur­ne­rin­gen bli­ver det af­gjort, hvor­vidt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki af det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund bli­ver til­delt OL-ad­gang på dis­pen­sa­tion.

»Det vil va­e­re fint for hen­de og dansk ten­nis, hvis ITF gi­ver grønt lys. Men jeg tror, at det en­der med en po­li­tisk be­slut­ning, og der­med et ’nej’. Hun har ik­ke del­ta­get i det på­kra­e­ve­de an­tal Fed Cup-kam­pe. Si­ger ITF ja, vil det fremad­ret­tet dan­ne pra­e­ce­dens og gi­ve an­dre top­spil­le­re mu­lig­hed for at drop­pe lands­hold­s­tur­ne­rin­gen, som ik­ke al­le hol­der li­ge me­get af,« si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen.

Før Wim­b­ledon del­ta­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i den kom­men­de uge ved en tur­ne­ring på gra­es­un­der­lag i den en­gel­ske ba­de­by East­bour­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.