En­som ef­ter ulyk­ken

BT - - WEEKEND -

Ensom­hed er ulyk­kens fa­ste mak­ker... Dét må va­e­re mora­len i den­ne uges ma­ga­sin, hvor du kan la­e­se om to al­vor­li­ge ulyk­ker. Ca­ri­na Lund­bye Han­sen forta­el­ler, hvor­dan hun over­le­ve­de at mi­ste sin ka­e­re­ste, ra­cer­kø­re­ren Al­lan Si­mon­sen, der for tre år si­den kør­te sig ihjel ved Le Mans. Du kan og­så la­e­se klum­meskri­bent Mi­chel­le Hvi­ids be­ret­ning om ti­den ef­ter, hun fik fjer­net en go­dar­tet tu­mor i hjer­nen. Ope­ra­tio­nen gik galt og slog hen­de fy­sisk og psy­kisk til­ba­ge til start. Det er to me­get for­skel­li­ge ska­eb­ner. Som sådan har de in­gen fa­el­le­stra­ek – og dog. For beg­ge kvin­der op­le­ve­de en enorm ensom­hed i kølvan­det på de­res ulyk­ke. Ca­ri­na Lund­bye Han­sen forta­el­ler, hvor­dan hun ’gem­te sig der­hjem­me’ og be­fandt sig i en ’bob­le af sorg’. Mens Mi­chel­le Hvi­id be­skri­ver, hvor­dan ven­ner og fa­mi­lie stod i kø for at hja­el­pe – de før­ste 14 da­ge. Der­ef­ter eb­be­de hja­el­pen ud. Som hun si­ger: ’14 da­ge ER flot, det er ba­re ik­ke så me­get ud af 596 da­ge... Det lan­ge se­je tra­ek er en­somt’. For det ta­ger tid – lang tid – at kom­me sig over ulyk­ker. Tre år ef­ter sin ka­e­re­stes død har Ca­ri­na Lund­bye Han­sen i dag fun­det en ny ka­e­re­ste, men hun sav­ner sta­dig Al­lan...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.