Ca­li­for­nia Drea­min’

BT - - WEEKEND -

»...Ind­be­gre­bet af ele­gan­ce. En per­fekt kom­po­ne­ret duft, der er drøm­men om et ca­li­for­nisk for­år ha­eldt på fla­ske...«, lød et par af ro­ser­ne fra den buket, som Van Cle­ef & Ar­pel modt­og, da smyk­ke­hu­sets ju­vel ’Ca­li­for­nia Rêve­rie’ blev kå­ret som ’Årets Ni­che­duft’ ved Da­nish Beauty Award 2016. 45 ml ’Ca­li­for­nia Rêve­rie’ edp, 645 kr. Ma­ga­sin.dk Et nyt stu­die fra Har­vard Uni­ver­si­ty do­ku­men­te­rer, at vi bør spi­se fuld­korn. I hvert­fald hvis vi vil le­ve la­en­ge. I føl­ge sci­en­ce­news­li­ne.com har fuld­korns­spi­se­re nem­lig min­dre ri­si­ko for at dø af kra­eft og hjer­te­kar­syg­dom­me end an­dre. »Vo­res re­sul­ta­ter be­vi­ser, at fuld­korn kan for­bed­re ens hel­bred på la­en­ge­re sigt og fore­byg­ge for tid­lig død,« si­ger as­si­ste­ren­de pro­fes­sor Qi Sun fra Har­vard Uni­ver­si­ty. For­sker­ne har sam­men­lig­net dø­de­lig­hed og ma­eng­den af kost­fi­bre hos 800.000 men­ne­sker og kom­mer frem til at de, der spi­ser me­re end 70 gram fuld­korn om da­gen, har 22 pct. la­ve­re ri­si­ko for at dø sam­men­lig­net med dem, der spi­ser lidt el­ler in­gen fuld­korn. Fø­de­va­re­sty­rel­sen an­be­fa­ler 75 gram fuld­korn om da­gen. Må­let kan nås ved at spi­se en po­r­tion po­r­tion hav­re­gryn og en-to ski­ver rug­brød. Al­li­ge­vel er det kun 6 pct. af dan­sker­ne, der får fuld­korn nok, skri­ver Vi­den­skab.dk. Me­nin­gen med li­vet er at ny­de det mest mu­ligt hver dag, og så el­lers spil­le de kort, man er ble­vet ud­sty­ret med, fra top­pen af An­dreas Kraul fra DR sporten

kom­men­te­rer EM i fodbold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.