Mi­ne­ral­man­gel D

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 18.06.2016 in krop har brug for mi­ne­ra­ler, som du får gen­nem din mad og drik­ke. Nog­le skal du ha­ve dag­ligt – an­dre blot re­gel­ma­es­sigt. Mi­ne­ra­ler hja­el­per vi­ta­mi­ner­ne med at fun­ge­re (så f.eks. stof­skif­te, ener­giomsa­et­ning og fedt­for­bra­en­ding vir­ker), De er en slags byg­ge­sten i krop­pen til f.eks. op­byg­ning af knog­ler og ta­en­der. Men de kan og­så ha­ve ’hja­el­pe­funk­tio­ner’ som f.eks. mi­ne­ra­let jern, der hja­el­per ilt med at bin­de sig til cel­ler­ne i blo­det. Uden jern var vi ik­ke i li­ve. Jern er og­så med til at re­gu­le­re ner­ve­sy­ste­met og krop­pens va­e­ske- og salt-ba­lan­ce.

Ved en for en­si­dig kost, dår­lig for­dø­jel­se el­ler f.eks. for stort forbrug af junk­food, to­bak og/el­ler al­ko­hol, kan vi nemt kom­me til at mang­le de vig­ti­ge mi­ne­ra­ler.

Re­sul­ta­tet er ud­mat­tel­se, lav ener­gi, dår­ligt im­mun­for­svar og til sidst for­skel­li­ge livs­stils­syg­dom­me og over­va­egt.

Slan­ke­kur

Er du på slan­ke­kur er det al­ler­vig­tigst at få mi­ne­ra­ler­ne: kalk, mag­ne­si­um, jod, krom og se­len.

De er al­le med til at op­ret­hol­de et godt stof­skif­te i cel­ler­ne og i skjold­brusk­kir­t­len. Kalk og mag­ne­si­um op­ret­hol­der en sund pH-va­er­di i cel­ler­ne, så krop­pen ik­ke op­ho­ber va­e­ske. Fa­el­les for mi­ne­ra­ler­ne er, at de fin­des i frisk frugt, grønt­sa­ger, byg­gra­es m.m.

Spi­ser du pri­ma­ert var­me­be­hand­let mad, bør du dag­ligt ind­ta­ge en mul­ti­vi­ta­min- og mi­ne­ral­tab­let, da man­ge na­e­rings­stof­fer går tabt i op­var­met mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.