Voks­ne vil og­så ha’ la­est højt

In­ter­es­sen for lyd­bø­ger boo­mer. Man­ge tit­ler og go­de op­la­e­se­re gi­ver voks­ne lyst til at for­svin­de i en bog, mens vi va­sker op, er i ha­ven el­ler hol­der i kø på mo­tor­vej­en

BT - - WEEKEND -

»Det hand­ler om in­ti­mi­te­ten. Før i ti­den sam­le­des man og­så om storytel­lers og hi­sto­ri­er gik fra mund til mund. Det er den sam­me form for in­ti­mi­tet, der er mel­lem lyd­bog og la­e­ser – man får for­talt en hi­sto­rie.«

Strea­m­ing

Man kan let abon­ne­re på de di­gi­ta­le e- og lyd­bø­ger via tje­ne­ster som bl.a. Storytel og Mo­fi­bo. Her kan bru­ger­ne strea­me bø­ger, li­ge­som man la­en­ge har kun­net strea­me mu­sik, tv-se­ri­er og film – via Spo­ti­fy og Net­flix.

Men til­ga­en­ge­lig­hed er ik­ke nok. Ud­val­get skal og­så va­e­re in­ter­es­sant, si­ger Sø­ren An­ker Madsen.

»Ten­den­sen med lyd­bø­ger har va­e­ret et par år un­der­vejs. Nu vok­ser po­pu­la­ri­te­ten, for­di ud­val­get er ble­vet stør­re. Når ud­val­get er der, kan vi se, at folk bru­ger det,« si­ger han.

Lind­hardt og Ring­hof er et af de dan­ske for­lag, der de se­ne­ste år har haft en sta­erk di­gi­tal stra­te­gi. I en an­non­ce­kampag­ne sid­ste år lo­ve­de for­la­get over de na­e­ste to år at di­gi­ta­li­se­re 15.000 bø­ger.

Et år se­ne­re forta­el­ler Sø­ren An­ker Madsen, at de dag­ligt pro­du­ce­rer cir­ka 20 di­gi­ta­le ud­ga­ver – bå­de e- og lyd­bø­ger. Bø­ger­ne sik­rer for­la­get en god mund­fuld af mil­li­o­nind­ta­eg­ter­ne fra den di­gi­ta­le ka­ge.

Kri­mi­er og ka­er­lig­heds­ro­ma­ner er mest po­pu­la­e­re.

»Med lyd­bogs­strea­m­ing er det ble­vet let at for­dy­be sig i en bog. Uan­set hvor i ver­den man be­fin­der sig, kan man hø­re en lyd­bog med en dansk forta­el­ler,« si­ger Sø­ren An­ker Madsen.

Forta­el­le­ren

Net­op den dan­ske forta­el­le stem­me er vig­tig for suc­ce­sen. Of­te er det en kendt sku­e­spil­ler, der la­e­ser op. Det er der en god grund til. Det er ik­ke nok blot at over­svøm­me mar­ke­det med lyd­bø­ger. Lyt­ter­ne bru­ger man­ge ti­mer i sel­skab med op­la­e­se­ren, og det stil­ler sa­er­li­ge krav, si­ger Lene Juul, di­rek­tør på JP/ Po­li­ti­kens For­lag:

»Vi går me­get me­re op i ind­ta­lin­gen, end vi gjor­de tid­li­ge­re. Vi er klar over, at hvis vi skal tje­ne pen­ge, skal vi ha­ve ind­ta­le­re, der le­ver sig ind i forta­el­lin­gen, for­står at dra­ma­ti­se­re det la­e­ste og at bru­ge for­skel­li­ge rol­ler.«

Lydsuc­ce­sen til trods er der end­nu in­gen grund til at fryg­te den hånd­hold­te pa­pir­bogs død, be­ro­li­ger Sø­ren An­ker Madsen.

»Pa­pir­bo­gen er ik­ke død. Det her er et an­det og et ek­stra forbrug. Folk kø­ber og la­e­ser sta­dig pa­pir­bø­ger, de er ba­re og­så be­gyndt at bru­ge bø­ger på en an­den må­de,« si­ger han. Lene Juul er enig: »Lyd­bo­gen va­ek­ster me­get i øje­blik­ket, men det er kun 10 pct. af sal­get. Der er sta­dig et stort pu­bli­kum, der fo­re­tra­ek­ker at ha­ve en print­bog med på fe­rie,« forta­el­ler for­lags­di­rek­tø­ren, der selv fo­re­tra­ek­ker at ha­ve pa­pir mel­lem ha­en­der­ne, når hun skal for­dy­be sig i en bog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.