E

BT - - WEEKEND -

ngang var lyd­bø­ger kun for børn. El­ler voks­ne, der hav­de sva­ert ved ord. Det var små map­per af fed­te­de cd’er, som blev lånt med hjem fra bi­bli­o­te­ket. I dag er lyd­bø­ger­ne i fuld gang med at over­ha­le e-bø­ger­ne i po­pu­la­ri­tet. Det er ble­vet ’in’ at lyt­te til kri­mi­er og ka­er­lig­heds­ro­ma­ner. Med en smartp­ho­ne i lom­men kan du gø­re det, uan­set hvor i ver­den du er. Lyd­bø­ger kan la­e­ses over op­va­sken, i bru­se­ren, i bil­kø­en på den ty­ske au­to­ba­hn. »Lyd­bø­ger pas­ser godt til ti­den, hvor vi er me­get på far­ten. Man kan hø­re lyd­bø­ger al­le ste­der og be­hø­ver ik­ke kon­cen­tre­re sig om at kig­ge på bog­sta­ver,« si­ger Sø­ren An­ker Madsen, pres­se­chef hos for­la­get Lind­hardt og Ring­hof. Ser man på det sam­le­de bog­mar­ked, vi­ser den ny­e­ste sta­ti­stisk fra Dan­ske For­lag, at om­sa­et­nin­gen af di­gi­ta­le bog­ud­gi­vel­ser voksede fra 14,3 pct. i 2014 til 18 pct. i 2015. Om­sa­et­nin­gen for lyd­bø­ger steg fra 38,3 mio. kr. til 49,8 mio. kr. Mens om­sa­et­nin­gen af e-bø­ger i sam­me pe­ri­o­de faldt med 5,1 mio. kr. ’Lit­te­ra­tu­rens frem­tid ha­en­ger i lydspo­ret’ har en ar­ti­kel på Bog­mar­ke­det. dk (bog­bran­chens fag­blad) net­op kon­sta­te­ret. Ansvars­ha­ven­de re­dak­tør Mie Møl­ler Ni­el­sen er ik­ke over­ra­sket over lyd­bø­ger­nes suc­ces:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.