Po­ck­et­book Ul­tra 650

BT - - WEEKEND - Vur­de­ring: Pris:

Po­ck­et­book Ul­tra skil­ler sig ud fra ma­eng­den af e-bog­sla­e­se­re, for­di den har ka­me­ra. Den go­de idé vir­ker ba­re ik­ke helt i prak­sis. Po­ck­et­book Ul­tra har ik­ke den ele­gan­ce, du får med la­e­se­ren fra Kind­le el­ler kon­kur­ren­ten fra Ko­bo. De­sig­net er lidt klod­set, og kva­li­te­ten vir­ker hel­ler ik­ke helt i top.

Ska­er­men er no­gen­lun­de sam­me kva­li­tet som kon­kur­ren­ter­nes. Tekst står fint og skar­pt, men når det bli­ver af­ten og man vil la­e­se i mør­ke, går det galt. Po­ck­et­book Ul­tra er be­lyst fra små LE­Der i kan­ten, hvil­ket gi­ver et gan­ske uja­evnt lys.

Softwa­ren er me­re om­fat­ten­de end hos kon­kur­ren­ter­ne. Her er ik­ke ta­le om en ba­sis­softwa­re, det be­ty­der f.eks., at man kan skif­te sprog i sty­re­sy­ste­met. Der er ge­ne­relt mas­ser af valg­mu­lig­he­der, og la­e­se­ren hånd­te­rer i øv­rigt na­e­sten al­le fil­for­ma­ter.

Un­der­ligt nok har Po­ck­et­book Ul­tra et ka­me­ra. Ide­en er ik­ke, at man skal gå rundt og fo­to­gra­fe­re mar­ker, men at man skal kun­ne ta­ge bil­le­der af do­ku­men­ter, som man kan la­e­se på e-bog­sla­e­se­ren. Det er slet ik­ke dumt. Pro­ble­met er ba­re, at kva­li­te­ten of­test er mid­del­må­dig. Selv­om det kun­ne va­e­re prak­tisk at ta­ge bil­le­der, fun­ge­rer det sja­el­dent i vir­ke­lig­he­den.

Ind­byg­get har Po­ck­et­book Ul­tra 4GB hukom­mel­se, det er fint til det me­ste – men har du brug for ek­stra me­get plads (f.eks. hvis du bru­ger ka­me­ra­et) kan du ud­vi­de med et Mi­croSD kort. Det er en fan­ta­stisk god ide. Po­ck­et­book ta­ger op til 32GB hukom­mel­se, hvil­ket gi­ver plads til man­ge tu­sin­de bø­ger, pdf’er og bil­le­der. Med an­dre ord – du be­hø­ver du ik­ke be­kym­re dig om plads­man­gel.

Der er ik­ke me­get, der skil­ler Po­ck­et­book po­si­tivt ud. De ek­stra hardwa­re funk­tio­ner som Mi­croSD og ka­me­ra er me­re ’ni­ce to ha­ve’ end ’ne­ed to ha­ve’. Når e-la­e­se­ren ko­ster ca. det sam­me som Kind­le Pa­perwhi­te 3, så er det sva­ert at tro på pro­jek­tet. For de­sign, byg­ge­kva­li­tet og den slø­je bag­grunds­be­lys­ning tra­ek­ker ned.

1.099 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.