Ko­bo Glo HD

BT - - WEEKEND - Vur­de­ring: Pris:

Ko­bo er un­der­dog, når det kom­mer til e-bog­sla­e­se­re, men den lil­le Glo HD er fak­tisk ud­ma­er­ket – og på man­ge må­der me­re flek­si­bel end kon­kur­ren­ter­ne. Den lil­le Glo HD kan langt hen ad vej­en spil­le op imod Kind­les Pa­perwhi­te.

Li­ge­som kon­kur­ren­ter­ne bru­ger Ko­bo e-Pa­per som tek­no­lo­gi. Ha­stig­he­den sva­rer me­get godt til kon­kur­ren­ter­nes, li­ge­som la­es­bar­hed og op­løs­ning er ta­et på til­sva­ren­de. Ko­bos ska­erm føl­ger dagens stan­dard. Kan­ten er dog ret høj, hvil­ket gør det lidt be­sva­er­ligt at blad­re (swipe). Men man vaen­ner sig til at tryk­ke i si­den i ste­det.

Ko­bo har et ud­ma­er­ket sty­re­sy­stem, der er let at navi­ge­re i – og som gi­ver me­re valg­fri­hed end Kind­le. For­si­den er god og over­sku­e­lig. Der er mas­ser af font-stør­rel­ser og -ty­per, så alt kan se ud, som du har lyst – en del me­re flek­si­bi­li­tet end på Kind­le. Ko­bo har sin egen bu­tik, hvor du kan kø­be bø­ger. Li­ge­som på Ama­zon er ud­val­get af dan­ske bø­ger ret be­gra­en­set, så det er en klar for­del, hvis du selv er i stand til at ko­pi­e­re bø­ger til Ko­bo Glo. Hel­dig­vis un­der­støt­ter la­e­se­ren pdf og ePUB – så du let kan ko­pi­e­re bø­ger. Alt i alt en ud­ma­er­ket eBog­sla­e­ser. Et godt valg til dem, der ger­ne selv vil ko­pi­e­re bø­ger over på la­e­se­ren. 1.090 kr. We­e­kend - 18.06.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.