Kind­le Pa­perwhi­te 3

BT - - WEEKEND - Vur­de­ring: Pris:

Kind­le er kon­gen af e-bø­ger og har va­e­ret det i åre­vis. De­res Pa­perwhi­te er en fra­ek sag med he­le Ama­zons sto­re ka­ta­log af ind­hold. Pa­perwhi­te er ek­stremt po­pu­la­er – om ik­ke an­det, så for­di den le­ve­rer en god blan­ding af kva­li­tet og for­nuf­tig pris – i mod­sa­et­ning til Kind­le Voy­a­ger, der er na­e­sten dob­belt så dyr.

Den stør­ste for­bed­ring i den ny­e­ste ver­sion er, at ska­er­men er op­pe på 300dpi, hvil­ket be­ty­der, at bog­sta­ver­ne står helt klart. Ska­er­men er be­lyst, så man kan la­e­se om af­te­nen uden at ha­ve en lam­pe ta­endt. Alt står flot, og for­de­le­ne ved ePa­per er ty­de­li­ge, når man pla­ce­rer sig uden­for i so­len. Det he­le står knivskar­pt som i en ’rig­tig’ bog.

Har du brug for en bun­ke bø­ger og sto­re pdf’er med bil­le­der vil Kind­les hukom­mel­se bli­ve en be­gra­ens­ning. 4GB er ik­ke me­get, hvis man har bil­le­der. Bru­ger du kun la­e­se­ren til bø­ger, vil du for­ment­lig al­drig lø­be tør for plads. De 4GB er ef­ter­hån­den stan­dard­hukom­mel­se i e-bog­sla­e­se­re, men vi vil­le øn­ske, at Pa­perwhi­te hav­de en Mi­croSD kort­la­e­ser. Kind­le skil­ler sig klart ud på bø­ger­ne. Der er ik­ke man­ge fan­cy softwa­re­løs­nin­ger (som f.eks. ka­rak­te­ri­se­rer Po­ck­et­book Ul­tra). Til gen­ga­eld er der et enormt ka­ta­log af e-bø­ger og det er ek­stremt let at kø­be bø­ger. Med an­dre ord: Bru­ger­ven­lig­he­den, når det kom­mer til den pri­ma­e­re funk­tion, er helt i top. 1.169 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.