Sin­det er en si

Punk­tér myter­ne om, at psy­ken er en be­hol­der, der op­ho­ber dår­li­ge op­le­vel­ser. Lad blot tan­ker­ne va­e­re – og bliv glad

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 18.06.2016

Vo­res fo­re­stil­lin­ger om sin­det fast­la­eg­ges af myter og me­ta­fo­rer, som vi bru­ger i spro­get. Vi ken­der f.eks. al­le ud­tryk­ket om den be­røm­te drå­be, der får ba­e­ge­ret til at fly­de over. Ud­tryk­ket dan­ner gro­bund for en an­ta­gel­se om, at ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser ho­ber sig op i sy­ste­met og der­for skal be­ar­bej­des. Det vil si­ge, at vi ved hja­elp af ana­ly­ser og ta­len ud skal ha­ve tan­ker­ne ud af ho­ve­d­et for at und­gå et men­talt sam­men­brud, når gra­en­sen er nå­et. Er man så uhel­dig at va­e­re født med et ’lil­le ba­e­ger’, f.eks., hvis man er sa­er­lig sen­si­tiv, skal der ik­ke så me­get til. Og man er der­for nødsa­get til at si­ge fra el­ler op­sø­ge et skå­ne­mil­jø med sa­er­li­ge hen­syn.

Et an­det ud­tryk er rygs­a­ek­ken. Lidt li­ge­som ba­e­ge­ret tror man­ge, at sin­det fun­ge­rer som en rygs­a­ek, hvor gam­le, dår­li­ge op­le­vel­ser og min­der ho­ber sig op. Rygs­a­ek­ken ba­e­rer vi rundt med den tyng­de, den nu en­gang har. Har vi man­ge dår­li­ge min­der, er rygs­a­ek­ken ek­stra tung. Det lig­ger un­der­for­stå­et, at det kra­e­ver man­ge år i sam­ta­le­te­ra­pi at få ryd­det or­dent­ligt op i den.

Si de dår­li­ge min­der

Nu punk­te­res me­ta­fo­rer­ne, som vi i år­ti­er har le­vet og be­hand­let ef­ter. For psy­ken er hver­ken et ba­e­ger el­ler en rygs­a­ek. Ny forsk­ning fra uni­ver­si­te­tet i Man­che­ster dan­ner gro­bund for et helt nyt syn på og for­stå­el­se af, hvor­dan psy­ki­ske li­del­ser op­står, ved­li­ge­hol­des og ik­ke mindst, hvor­dan de be­hand­les bedst mu­ligt.

Til­gan­gen hed­der me­takog­ni­tiv te­ra­pi og gør ra­di­kalt op med gam­le myter om vo­res psy­ke som en form for be­hol­der. Forsk­ning vi­ser der­i­mod, at sin­det fun­ge­rer me­re selv­re­gu­le­ren­de som f.eks. en si. Alt­så at van­det el­ler min­der­ne pas­se­rer di­rek­te igen­nem si­en uden op­hob­ning. Man skal blot sør­ge for ik­ke selv at put­te no­get i si­en, som blo­ke­rer gen­nem­strøm­nin­gen.

Hidtil har psy­ko­log­be­hand­ling haft fokus på at be­ar­bej­de tan­ker og ana­ly­se­re dem. Ven­de og dre­je. Ta­en­ke me­re og dybt over de tan­ker, der er ube­ha­ge­li­ge. Nu ty­der re­sul­ta­ter­ne fra Man­che­ster på, at den nu­va­e­ren­de psy­ko­lo­gi­ske be­hand­ling i bed­ste fald gi­ver mid­ler­ti­dig lin­dring – og i va­er­ste fald blot for­la­en­ger el­ler må­ske end­da for­va­er­rer symp­to­mer­ne.

Forsk­ning i me­takog­ni­tiv te­ra­pi do­ku­men­te­rer, at ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser f.eks. ef­ter livskri­ser har en kort og mid­ler­ti­dig le­ve­tid. Der sker in­gen op­hob­ning af min­der, hvis vi und­la­der at krad­se i sår­et, men i ste­det gi­ver det luft og fred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.