’Som at spil­le ten­nis – mod en ma­ski­ne’ Mat­ti­as Tes­faye

BT - - WEEKEND -

(S) 35 år, ud­dan­net mu­rer. Gift og har to børn. Ord­fø­rer for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og ind­føds­ret. el­ler en ord­fø­rer fra et an­det par­ti, der vil hø­re min me­ning. Så må jeg ta­ge stil­ling til, hvad vi me­ner, ud fra det der står i vort va­er­di­grund­lag. Kun­sten er at fin­de et par ti­mer midt på da­gen, hvor man selv ser­ver en bold og igangs­a­et­ter no­get af spil­let.«

»At man ik­ke skal stem­me på en po­li­ti­ker, der har en mas­se go­de ide­er. Man skal stem­me på dem, man de­ler va­er­di­er med. For po­li­ti­ke­re kom­mer til at for­hol­de sig til nye pro­blem­stil­lin­ger he­le ti­den. Selv­føl­ge­lig skal vi og­så forta­el­le om vo­res po­li­tik, men vi skal ik­ke bil­de folk ind, at po­li­tik er no­get an­det, end det er.«

»Jeg var glad for at ha­ve få­et for­bløf­fen­de man­ge per­son­li­ge stem­mer. Men ked af, at jeg skul­le ind i en fol­ke­tings­grup­pe, der hav­de tabt re­ge­rings­mag­ten. Jeg fryg­te­de, at der vil­le bli­ve tvivl om le­del­sen el­ler in­tern magt­kamp i grup­pen. Men hvis jeg ba­re kun­ne få lov at ar­bej­de med er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, vil­le jeg va­e­re glad. Det fik jeg.«

»Der er fryg­te­lig man­ge mø­der. Jeg sid­der som re­gel og ta­en­ker, om vi ik­ke snart skal ud at la­ve no­get. Vi be­gyn­der tid­lig mor­gen og fort­sa­et­ter til sent om af­te­nen. Jeg sid­der ned he­le da­gen, er in­den dø­re he­le da­gen og aner ik­ke, hvor­dan vej­ret er uden­for. Det er lidt tra­els.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.