D

BT - - WEEKEND -

en før­ste tid på en ny ar­bejds­plads kan va­e­re ner­vepi­r­ren­de. Le­ver jeg op til for­vent­nin­ger­ne? Har jeg valgt rig­tigt? Hvor­dan vil de an­dre ta­ge imod mig?

Ef­ter fol­ke­tings­val­get for pra­e­cis ét år si­den ven­te­de po­li­ti­ke­re med ba­e­ven på va­el­ger­nes dom. Der var 799 ’an­sø­ge­re’ til de 179 plad­ser. Da al­le stem­mer var talt, var 61 helt nye po­li­ti­ke­re blandt dem, der kun­ne skif­te de­res hid­ti­di­ge ar­bejds­plads ud med et sa­e­de i Fol­ke­tin­get.

Chri­sti­ans­borg er på man­ge må­der en ar­bejds­plads som al­le an­dre. Og dog... Der er ta­le om en ’mid­ler­ti­dig an­sa­et­tel­se’, som i ud­gangs­punk­tet stop­per ved na­e­ste valg. Der­for er det et grund­vil­kår for po­li­ti­ke­re, at det først og frem­mest ga­el­der om at bli­ve gen­valgt ved na­e­ste valg, si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup.

Ener­gi­ske le­der­ty­per

Men hvor­dan man får suc­ces som po­li­ti­ker, er ik­ke skre­vet ned i en per­so­na­le­hånd­bog.

»De nye skal fin­de de­res plads i hak­ke­or­de­nen. Sør­ge for at få go­de ord­fø­rer­ska­ber, som de kan pro­fi­le­re sig på. Der­u­d­over bru­ger de en mas­se tid på at la­e­re sy­ste­mer, pro­ces­ser og ar­bejds­gan­ge at ken­de i Fol­ke­tin­get og i mi­ni­ste­ri­er­ne. Der er en mas­se fa­ste tra­di­tio­ner og uskrev­ne reg­ler, som det kan ta­ge man­ge år at la­e­re at navi­ge­re i. Man skal ik­ke va­e­re ban­ge for at be­gå fejl. Her er reg­len, at står man i et hul, skal man la­de va­e­re med at gra­ve det dy­be­re ved at ud­dy­be og for­kla­re. Det er bed­re at få sa­gen til at gå va­ek – så hur­tigt som mu­ligt.«

Nog­le får må­ske ondt af de ’stak­kels uru­ti­ne­re­de nyvalg­te’, der skal navi­ge­re i det bar­ske Chri­sti­ans­borg­mil­jø. Det er der in­gen grund til.

På Syd­dansk Uni­ver­si­tet har for­sker­ne un­der­søgt po­li­ti­ker­nes per­son­lig­hed. Kon­klu­sio­nen er, at fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re er me­re udad­vend­te og hård­fø­re end de fle­ste, forta­el­ler pro­fes­sor As­b­jørn Son­ne Nør­gaard.

»Vo­res fol­ke­tings­med­lem­mer er hård­t­ar­bej­den­de, ener­gi­ske, do­mi­ne­ren­de og fø­lel­ses­ma­es­sigt sta­bi­le. De er le­der­ty­per med et sta­er­kt be­hov for at bli­ve set og hørt.«

BT har spurgt fem fol­ke­tings­med­lem­mer om, hvor­dan de­res før­ste år er gå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.