T

BT - - WEEKEND -

en­nis­bold­ma­ski­nen i Brønd­by Ten­nis Klub spyt­ter bol­de ud. I for­skel­li­ge ha­stig­he­der. I vidt for­skel­lig ret­ning. Mat­ti­as Tes­faye (S) ka­ster sig rundt på ba­nen for at slå så man­ge som mu­ligt til­ba­ge over net­tet. Ar­bej­det på ba­nen il­lu­stre­rer, hvor­dan han har op­le­vet det før­ste år som ny fol­ke­tings­po­li­ti­ker.

»Folk tror, at po­li­ti­ke­re ar­bej­der må­l­ret­tet ef­ter at nå po­li­ti­ske mål. Men po­li­tik er som at spil­le ten­nis mod en ten­nis­ma­ski­ne: Der kom­mer he­le ti­den nye bol­de, og din op­ga­ve er at slå dem til­ba­ge over net­tet. For­le­den var det de­bat­ten om ind­føds­rets­prø­ven, som jeg kom til at bru­ge me­get af min tid på et par da­ge,« si­ger Mat­ti­as Tes­faye.

Langt fra vir­ke­lig­he­den

Han var tid­li­ge­re na­est­for­mand i SF, har va­e­ret fag­ligt ak­tiv, si­den han var la­er­ling og an­sat i 3F. Men det før­ste år i Fol­ke­tin­get har la­ert Mat­ti­as Tes­faye, at for­vent­nin­ger­ne til det po­li­ti­ske ar­bej­de på Chri­sti­ans­borg ik­ke al­tid kan stå mål med vir­ke­lig­he­den.

»Må­ske er det for­di, jeg er ny og ung. Men jeg op­le­ver, at me­get af ar­bej­det ik­ke er plan­lagt på for­hånd. Jeg bli­ver va­ek­ket om mor­ge­nen af en sms – så er vi li­ge­som i gang. Det kan va­e­re me­di­er­ne, en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.