A

BT - - WEEKEND -

lle for­fat­te­re øn­sker at skri­ve med de­res eget sprog. At fin­de ord og sa­et­nin­ger, som ik­ke klin­ger, lø­ber el­ler slyn­ger sig som no­gen an­dens. Det lyk­kes kun for gan­ske få. De skri­ver til gen­ga­eld så sta­er­kt, at de på­vir­ker an­dre for­fat­te­re.

En af de sto­re, ind­fly­del­ses­ri­ge for­fat­te­re er fran­ske Mar­gu­e­ri­te Du­ras, der blev kendt med 1984-ro­ma­nen ’El­ske­ren’. Her er to­nen hen­des helt egen, og em­ner­ne – ka­er­lig­hed, be­ga­er, ensom­hed – ek­ko­er gen­nem snart sagt al hen­des ly­risk to­ne­de, ek­stremt na­er­va­e­ren­de prosa.

Ik­ke mindst i forta­el­lin­gen ’Far­tø­jet Night’, der åb­ner en ak­tu­el lil­le ud­gi­vel­se med seks Du­ras-tek­ster, der ud­kom før­ste gang på fransk i 1979.

’Far­tø­jet Night’, alt­så tek­sten i bo­gen af sam­me navn, var op­rin­de­ligt ma­nuskrip­tet til en film, men har ef­ter Du­ras’ be­ar­bejd­nin­ger kla­re lit­te­ra­e­re kva­li­te­ter og dan­ner kla­re bil­le­der i la­e­se­ren, som ser par­ret for sig. Hvor­dan han har døgn­vagt på en te­le­fon­cen­tral og i kedsom­hed rin­ger rundt og får fat i hen­de - hvor­dan de ta­ler sam­men, så of­te de kan: »I na­et­ter og na­et­ter le­ver de ved te­le­fo­nen. Fal­der i søvn med rø­ret i hån­den. Ta­ler el­ler er tav­se. Får hin­an­den til at kom­me.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.