Sco­rer drømm­ejob

Den dan­ske astro­naut An­dreas Mo­gen­sen flyt­ter til USA for at ar­bej­de for Na­sa

BT - - NYHEDER - An­ders Svend­sen | an­sv@ber­ling­s­ke.dk

Den dan­ske astro­naut An­dreas Mo­gen­sen får en af si­ne sto­re drøm­me op­fyldt. Om tre må­ne­der flyt­ter han sam­men med sin ko­ne og dat­ter til USA for at ar­bej­de på det yp­per­ste sted in­den­for rum­fart, den ame­ri­kan­ske rum f art­sor­ga­ni­sa­tion N asa. »Vi flyt­ter der­over til sep­tem­ber. Det gla­e­der vi os rig­tig me­get til,« forta­el­ler han til BT ef­ter et ar­ran­ge­ment på fol­ke­mø­det, hvor han har for­talt om, hvor­dan rum­tek­no­lo­gi bru­ges i hver­da­gen.

Den 39-åri­ge dan­sker vil fort­sat va­e­re an­sat hos Na­sa’s eu­ro­pa­ei­ske søste­r­or­ga­ni­sa­tion ESA, men bli­ver ud­sta­tio­ne­ret i Hou­ston, Te­xas.

»Jeg skal va­e­re en form for for­bin­del­ses­of­fi­cer mel­lem ESA og Na­sa, men el­lers skal jeg ar­bej­de på li­ge fod med de ame­ri­kan­ske astro­nau­ter,« forta­el­ler han. Top­pen af rum­fart An­dreas Mo­gen­sen har al­le­re­de nå­et mile­pa­e­le in­den for rum­fart. Han blev ud­valgt som eu­ro­pa­ei­sk astro­naut blandt me­re end 8.000 an­sø­ge­re. Og han blev den før­ste dan­sker i rum­met, da han trå­d­te ind i den eu­ro­pa­ei­ske rum­sta­tion ISS i 386 ki­lo­me­ters høj­de i sep­tem­ber sid­ste år. Men det nye job hos rum­pio­ne­rer­ne fra Na­sa er al­li­ge­vel no­get sa­er­ligt.

»Na­sa er top­pen, når vi ta­ler om be­man­det rum­fart, og langt de fle­ste ak­ti­vi­te­ter in­den for be­man­det rum­fart sker der­ov­re, så det bli­ver rig­tig spa­en­den­de. Selv om vi la­ver rig­tig me­get spa­en­den­de i Eu­ro­pa, er det her no­get an­det. Na­sa bru­ger 20 gan­ge så man­ge pen­ge på be­man­det rum­fart, som vi gør i Eu­ro­pa,« si­ger An­dreas Mo­gen­sen.

Hos Na­sa skal han bå­de have astro­naut t r ae n ingo g for­ske.

»Jeg skal ar­bej­de i Mis­sion Con­trol Cen­ter, hvor der er kon­takt til rum­sta­tio­nen. Og så skal jeg ind­gå i for­skel­li­ge pro­jekt­grup­per, hvor jeg skal va­e­re med til at ud­vik­le og te­ste alt fra kaps­ler til eks­pe­ri­men­ter­ne,« si­ger han. Hå­ber at kom­me af sted igen Hvad med ud­sig­ten til at kom­me af sted igen. Hvor­dan er den? »Det er sva­ert at si­ge. Der er in­gen ga­ran­ti­er, men jeg tror, den er ri­me­lig god. Det er ikke li­ge rundt om hjør­net, men jeg hå­ber på at kom­me af sted mel­lem 2020 og 2024,« si­ger An­dreas Mo­gen­sen. Min­der om va­egt­løs rumvan­dring Hos Nas aer t r ae n in g s fa­ci­li­te­ter­ne for astro­nau­ter og­så en tand bed­re end hos ESA i den ty­ske by Köln, hvor Mo­gen­sen hidtil har ar­bej­det. I Hou­ston er der bl.a. et stort tra­e­nings­bas­sin, hvor for­hol­de­ne min­der om va­egt­løs rumvan­dring. An­dreas Mo­gen­sen vil få mu­lig­hed for at tra­e­ne der en gang om må­ne­den.

Der ar­bej­der me­re end 3.000 men­ne­sker på Jo­hn­son Spa­ce Cen­ter, der for frem­ti­den bli­ver dan­ske­rens dag­li­ge ar­bejds­plads.

Vi flyt­ter der­over til sep­tem­ber. Det gla­e­der vi os rig­tig me­get til An­dreas Mo­gen­sen

FOTO: THOR­KILD AMDI

»Na­sa er top­pen, når vi ta­ler om be­man­det rum­fart, og langt de fle­ste ak­ti­vi­te­ter in­den for be­man­det rum­fart sker der­ov­re, så det bli­ver rig­tig spa­en­den­de,« forta­el­ler den dan­ske astro­naut An­dreas Mo­gen­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.