Pa­tien­ter gids­ler

Ue­nig­hed om løn mel­lem la­e­ge og pri­vat la­e­ge­fir­ma be­tød, at pa­tien­ter på Lol­land

BT - - NYHEDER -

LAEGEKAOS og det er sva­ert over­ho­ve­det at få tid,

»Det gi­ver mig en enorm ut­ryg­hed i kon­tak­ten med sund­heds­sy­ste­met. Det kan ikke pas­se, at vi ikke kan få et or­dent­ligt la­e­ge­sy­stem. Vi er man­ge i pen­sions­al­de­ren her i lo­ka­l­om­rå­det, og det er ger­ne i den al­der, at man får yder­li­ge­re brug for den prak­ti­se­ren­de la­e­ge,« si­ger Kirsten Qvist Boy­sen. Har af­brudt sam­ar­bej­det Hos Nor­dic Me­di­ca­re er mel­din­gen, at lønt­vi­sten skyl­des uop­ma­er­k­som­hed fra den på­ga­el­den­de la­e­ge. Det si­ger spe­ci­al­la­e­ge og sund­heds­fag­lig di­rek­tør i Nor­dic Me­di­ca­re Ni­els H. Riewerts Erik­sen. I et skrift­ligt svar til BT ly­der det: »Vi er ikke in­ter­es­se­ret i at ha­en­ge tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ne­re ud, men jeg er i be­sid­del­se af mails fra den på­ga­el­den­de la­e­ge, hvor han med­gi­ver, at en tvist, vi hav­de om en lønud­be­ta­ling, var hans fejl­ag­ti­ge op­fat­tel­se af, hvor­dan skat­te­sy­ste­met vir­ker. Vi op­for­dre­de ham til at sø­ge hja­elp hos en re­visor for at få be­kra­ef­tet, at der selv­føl­ge­lig skul­le be­ta­les skat af løn fra os til ham,« skri­ver Ni­els H. Riewerts Erik­sen.

Han til­fø­jer, at Nor­dic Me­di­ca­re så sig nødsa­get til at af­bry­de sam­ar­bej­det med la­e­gen af en ra­ek­ke grun­de, her­un­der hen­sy­net til pa­tien­ter­ne og det øv­ri­ge per­so­na­le på kli­nik­ken. Kun én ta­ber Iføl­ge Kurt O.S. Han­sen, for­mand for For­e­nin­gen Na­er­sam­fund, der blandt an­det ka­em­per for bed­re la­e­ge­da­ek­ning på Lol­land, er Kirsten Qvist Boy­sens op­le­vel­se kun top­pen af is­b­jer­get med kri­tik­punk­ter.

»Jeg kan ikke vi­de, hvad der helt pra­e­cist er op og ned i den­ne sag, men bund­linj­en er, at det er uac­cep­ta­belt, at så­dan no­get kan ske. Der er kun én ta­ber: det er os pa­tien­ter,« si­ger Kurt O.S. Han­sen, der ikke fin­der trøst i, at lønt­vi­sten, iføl­ge Nor­dic Me­di­ca­re, skyl­des la­e­gen selv.

»Det bi­dra­ger ikke til en for­nem­mel­se af, at Nor­dic Me­di­ca­re har styr på det, de la­ver, og det bi­dra­ger i hvert fald ikke til den tryg­hed, man sø­ger som pa­tient,« si­ger Kurt O.S. Han­sen. Ikke frit la­e­ge­valg Ni­els Jør­gen Lang­kil­de, lands­se­kre­ta­er i Pa­tient­for­e­nin­gen, er isa­er be­ta­en­ke­lig ved, at naks­ko­vit­ter­ne ikke har mu­lig­hed for at få en prak­ti­se­ren­de la­e­ge.

»Det skal va­e­re mu­ligt at skif­te la­e­ge, hvis man er util­freds med sin nu­va­e­ren­de. Det kan man ba­re ikke man­ge ste­der i lan­det,« si­ger Ni­els Jør­gen Lang­kil­de. Jeg kan ikke vi­de, hvad der helt pra­e­cist er op og ned i den­ne sag, men bund­linj­en er, at det er uac­cep­ta­belt, at så­dan no­get kan ske. Der er kun én ta­ber: det er os pa­tien­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.