Dansk jour­na­list skudt på klos hold

BT - - NYHEDER -

SKUDDRAB skød den 41-åri­ge To­mas Wil­lemo­es i ho­ve­d­et. Ef­ter det død­brin­gen­de skud flyg­te­de ger­nings­man­den på en mo­tor­cy­kel, som holdt og ven­te­de på ham. Co­lom­bi­ansk po­li­ti har in­tet spor af ger­nings­man­den og hans chauf­før, li­ge­som man hel­ler ikke har no­get klart mo­tiv til det ky­ni­ske drab. På fe­rie To­mas Wil­lemo­es’ far forta­el­ler til BT, at To­mas Wil­lemo­es var på en pri­vat fe­rie i Co­lom­bia sam­men med en kam­me­rat. Kam­me­ra­ten var da­gen in­den dra­bet rejst hjem, og To­mas Wil­lemo­es be­fandt sig ale­ne i by­en, da han blev pas­set op af ger­nings­man­den. Et ska­eb­nesvan­gert mø­de, som fa­mi­li­en har få­et op­lyst for­ment­lig kan be­trag­tes som sim­pelt ga­de­rø­ve­ri.

I Co­lom­bia har dra­bet få­et en del me­di­eom­ta­le, da det er det tred­je drab på ud­la­en­din­ge i Me­del­lín på blot to uger.

Dra­bet på To­mas Wil­lemo­es bli­ver så­le­des en del af en sa­er­de­les blo­dig sta­ti­stik, idet mord­s­a­ger­ne i by­en ale­ne i ju­ni er ste­get med 27 pro­cent, mens stig­nin­gen i maj var op­pe på 80 pro­cent.

Me­del­lín har si­den 1980’er­ne va­e­ret ba­se for frem­stil­ling og salg af ko­kain, og det var her­fra, den ver­den­skend­te narko­ba­ron Pablo Esco­bar sty­re­de si­ne for­ret­nin­ger. Ef­ter Esco­bars fald ka­em­per for­skel­li­ge grup­pe­rin­ger nu om mag­ten, og den vold­som­me stig­ning i drab skal alt­så ses i ly­set her­af.

Den dra­eb­te To­mas Wil­lemo­es var dog al­drig va­e­ret in­vol­ve­ret i no­gen for­mer for narko­ti­ka, un­der­stre­ger hans far. Vi­de­over­våg­ning To­mas Wil­lemo­es var fre­elan­cejour­na­list og har isa­er skre­vet ar­tik­ler for We­e­ken­da­vi­sen og Dag­bla­de­nes Bu­reau, men og­så for BT, Po­li­ti­ken og Jyl­lands-Po­sten. Han har før rejst og ar­bej­det i Lat­i­na­me­ri­ka og har blandt an­det fo­to­gra­fe­ret i Co­lom­bia.

Hvad der pra­e­cis ske­te på for­tovs­hjør­net tors­dag af­ten i Me­del­lín, og hvor­for en 41-årig dansk mand med en po­se dag­lig­va­rer i hån­den skul­le la­de li­vet, er lo­ka­le ef­ter­for­ske­re nu i gang med at undersøge ved blandt an­det at gen­nem­traw­le vi­deo­over­våg­nings­ma­te­ri­a­le. Om fa­mi­li­en vil få be­lyst de pra­e­ci­se om­sta­en­dig­he- der ved den tragi­ske ha­en­del­se, vil ti­den vi­se. To­mas Wil­lemo­es ef­ter­la­der sig i Dan­mark blandt an­det en dat­ter­på­niår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.