Mand over­le­ver fald fra sjet­te sal lan­de­de på taxa

BT - - NYHEDER -

En mand er ble­vet ind­lagt på sy­ge­hu­set, ef­ter at han nat­ten til lør­dag faldt ud af et vin­due i Oslo. Det skri­ver den nor­ske avis Dag­bla­det.

Iføl­ge det nor­ske po­li­ti lig­ger der ikke no­get kri­mi­nelt bag epi­so­den.

»Ind­til vi­de­re er der ikke no­get, der ty­der på, at det er an­det end en ulyk­ke, si­ger Mor­ten Wik,« der er vagt­le­der for Oslo-po­li­ti­et, til Dag­bla­det.

»Der hav­de va­e­ret fest på ste­det, og mens ga­ester­ne var ne­de på ga­den og på vej hjem, ty­der alt på at man­den er fal­det ud af vin­du­et,« ly­der det.

Man­den lan­de­de på ta­get af en taxa og er alt­så fort­sat i li­ve.

Fle­re nor­ske me­di­er skri­ver, at man­den, der ikke er norsk stats­bor­ger, har »al­vor­li­ge ska­der«, men der­u­d­over er det småt med op­lys­nin­ger om hans til­stand.

Ga­ester­ne ved fe­sten har få­et til­budt psy­ko­log­hja­elp ef­ter epi­so­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.