’Druk er pis­se­far­ligt’

Tv-va­er­ten Jes Dorph-Pe­ter­sen ad­va­rer un­ge mod at drik­ke for me­get

BT - - NYHEDER -

Den po­pu­la­e­re Tv-va­ert Jes Dorph-Pe­ter­sen, der selv har haft pro­ble­mer med al­ko­hol, ad­va­rer un­ge mod at drik­ke for me­get. Kon­kret sy­nes jeg, det er ae­r­ger­ligt, at man­ge un­ge sy­nes, det hø­rer sig til at drik­ke sig ful­de, når de ser EM på storska­er­me.

»Det er be­ta­en­ke­ligt, at man for­bin­der storska­er­me ved EM med al­ko­hol. Jeg sy­nes godt, man kun­ne lan­ce­re det på en an­den må­de. Det er ikke sjovt at va­e­re fuld, når man ser sport,« si­ger Jes Dorph-Pe­ter­sen, der selv har va­e­ret sport­sva­ert og går me­get op i fod­bold. Hu­sker kam­pe ude­nad Fak­tisk ud­ma­er­ker han sig ved at kun­ne hu­ske he­le kam­pe ude­nad. Når han alt­så ikke selv har kry­dret op­le­vel­sen med for man­ge fa­døl.

»Min er­fa­ring, da jeg var ung og drak i for­bin­del­se med sport, var, at det ikke var sjovt. Jeg kun­ne ikke hu­ske kam­pen så godt bag­ef­ter,« si­ger han.

I går var han ord­s­ty­rer på en de­bat om un­ge, al­ko­hol og hash på fol­ke­mø­det på Born­holm. Og pro­ble­mer med al­ko­hol er ikke ukend­te for Dorph. Sid­ste år holdt han en pau­se fra Go’ Af­ten Dan­mark for at gå i be­hand­ling for sit mis­brug. Op­ta­get af mis­brugs­pro­ble­mer »Jeg har i pe­ri­o­der haft et for stort al­ko­hol­for­brug. Af hen­syn til min fa­mi­lie, mit job og mig selv er det der­for nu nød­ven­digt, at jeg ta­ger en pau­se og ta­ger imod be­hand­ling for at bli­ve helt rask,« med­del­te han den­gang.

Han er ikke i hu­mør til at ta­le ud om de pro­ble­mer, men med­gi­ver, at han er me­get op­ta­get af mis­brugs­pro­ble­mer, og det var der­for, han ger­ne vil­le med­vir­ke ved de­bat­ten, der stil­le­de spørgs­må­let, om al­ko­hol er far­li­ge­re end hash.

»At va­e­re ord­s­ty­rer på den­ne de­bat var det før­ste, jeg sag­de ja til.« Me­ner du selv, at al­ko­hol er me­re ska­de­ligt end hash? Gift for krop­pen »Da jeg la­e­ste sta­ti­stik­ker­ne og de tør­re tal før det her ar­ran­ge­ment, må jeg ba­re si­ge, det er pis­se­far­ligt at drik­ke. Det er gift for krop­pen, og der­for er det in­teres­sant med den­ne snak, det kan man ikke kom­me udenom.«

Du har vel selv op­le­vet det på egen krop?

»Li­ge­som man­ge an­dre har jeg haft et for­brug af al­ko­hol, og der­med har jeg og­så for­gif­tet min krop.« Du har vel og­så druk­ket for me­get? »Ja, i for­hold til Sund­heds­sty­rel­sens reg­ler har jeg.« Har du rø­get hash?

»To gan­ge i mit liv, og det vir­ke­de na­e­sten ikke. Den ene gang gri­ne­de jeg og faldt over en so­fa.« Har du et råd til de un­ge?

»Man skal se al­ko­hol­for­bru­get oven­fra og prø­ve at be­gra­en­se det. Dan­sker­ne drik­ker sim­pelt­hen for me­get,« si­ger Jes Dorph-Pe­ter­sen.

Det er ikke sjovt at va­e­re fuld, når man ser sport Jes Dorph-Pe­ter­sen

FOTO: NILS MEILVANG

Jes Dorph-Pe­ter­sen sag­de straks ja, da han blev spurgt, om han vil­le va­e­re ord­s­ty­rer ved en de­bat om mis­brug af al­ko­hol og hash.

An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.