En tred­je mand er fa­engs­let ef­ter skuddrab på Fre­de­riks­berg

BT - - NYHEDER -

Tre ma­end er nu i alt fa­engs­let i en drabs­sag, hvor en sk­ud­veks­ling mel­lem to ban­de­grup­pe­rin­ger på Fre­de­riks­berg end­te med, at en 23-årig mand mi­ste­de li­vet.

Det står klart lør­dag ef­ter­mid­dag ef­ter et grund­lovs­for­hør i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn.

Den se­ne­st fa­engs­le­de mand er iføl­ge po­li­ti­et et 29-årigt med­lem af ro­ck­er­grup­pen Gre­mi­um. Han er sendt bag trem­mer, li­ge­som det og­så er til­fa­el­det for en 16-årig og en 25-årig.

De blev beg­ge va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger fre­dag ef­ter­mid­dag.

Den 23-åri­ge mand, der mi­ste­de li­vet, dø­de nat­ten til fre­dag af et skud i ho­ve­d­et. Han blev ramt, mens han sad i en bil af ma­er­ket VW på Pe­ter Bangs Vej på Fre­de­riks­berg.

Man­den blev til­sy­ne­la­den­de be­skudt af no­gen i en Au­di, som bag­ef­ter blev set ra­e­se fra ste­det. Den dra­eb­te var iføl­ge po­li­ti­et med­lem af grup­pen Bla­ck Ja­ck­ets.

Po­li­ti­et me­ner, at der blev af­fy­ret skud fra beg­ge bi­ler, men der er end­nu ikke op­lys­nin­ger om, hvor man­ge skud der blev veks­let mel­lem par­ter­ne.

Iføl­ge po­li­ti­et var op­gø­ret tors­dag af­ten et led i en strid mel­lem to grup­per i ban­de­mil­jø­et, nem­lig Bla­ck Ja­ck­ets på den ene si­de og Gre­mi­um på den an­den.

Torben Sva­rer, der er le­der af af­de­lin­gen for or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet i Kø­ben­havns Po­li­ti, har ikke øn­sket at ud­dy­be den 29-åri­ges rol­le i sa­gen.

»Men han har va­e­ret på ste­det,« lød det fre­dag i for­bin­del­se med man­dens an­hol­del­se.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.