Når et po­li­ti­stop bli

BT - - NYHEDER -

BT-USA fik ’be­slag­lagt’ he­le sin for­mue på 2.300 dol­lar. Lee var på vej fra New Jer­sey til Ca­li­for­ni­en, hvor han net­op hav­de få­et et nyt job. Kon­tan­ter­ne var en ga­ve fra hans fora­el­dre. Men be­tjen­ten ’for­nem­me­de’, at Matt Lee blot vil­le kø­be narko­ti­ka for al­le pen­ge­ne. Og me­re skul­le der ikke til.

Ame­ri­ka­ner­ne kal­der det ’ci­vil as­set for­fei­tu­re’ - ci­vil for­mue-be­slag­la­eg­gel­se. Uden for­bry­del­se, uden ret­sken­del­se og uden ar­re­sta­tion kan po­li­ti­et i 40 ame­ri­kan­ske sta­ter be­nyt­te sig af den op­sigtsva­ek­ken­de lov­giv­ning.

Be­tjen­ten skal ude­luk­ken­de ’have mi­stan­ke om’, at en gen­stand el­ler en sum pen­ge kan sa­et­tes i ’for­bin­del­se’ med en for­bry­del­se. Og si­den 2001 er det, der sva­rer til 20 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner ble­vet be­slag­lagt og ind­sam­let på den må­de. Dra­e­ner kre­dit­kort Og i stor­by­en Okla­ho­ma Ci­ty i sta­ten Okla­ho­ma er or­dens­mag­ten en­dog gå­et et skridt vi­de­re.

I sam­ar­bej­de med et lo­kalt it-fir­ma har po­li­ti­et her ud­vik­let et lil­le tek­nisk vi­dun­der, der kal­des ’ERAD’. Det står for ’Electro­nic Recove­ry and Ac­cess to Da­ta’. Og med dén him­stre­gims i hån­den kan be­tjen­ten, der net­op har vin­ket dig ind til si­den og nu stir­rer tomt på dig igen­nem si­ne spejl­sol­bril­ler, ikke ale­ne be­slag­la­eg­ge bil, smyk­ker og even­tu­el­le kon­tan­ter.

Han el­ler hun kan nu og­så skaf­fe sig ad­gang til di­ver­se kon­tant­kort og ga­ve­kort og dra­e­ne dis­se. Og en­de­lig kan han/hun ind­hen­te in­for­ma­tio­ner fra di­ne bank­kon­ti, hvis du har det, der sva­rer til et dan­kort. Go­de hen­sig­ter Over for den lo­ka­le tv-sta­tion News 9 for­sva­rer én af Okla­ho­mas stats­se­na­to­rer Ky­le Lovel­ess or­dens­mag­tens nye tri­ck så­le­des:

»Det vig­ti­ge er ikke, at vi be­slag­la­eg­ger pen­ge. Det vig­ti­ge er, at vi er med til at opkla­re for­bry­del­ser.«

Og loven om ’ci­vil as­set for­fei­tu­re’ blev selv­føl­ge­lig hel­ler ikke op­fun­det, så po­li­ti­et kun­ne stja­e­le fra bor­ger­ne.

Loven (stam­mer fra Eng­land, før uaf­ha­en­gig­heds­kri­gen) er i dag isa­er mønt­et på narko­pen­ge, der of­test trans­por­te­res i sto­re ma­eng­der fra ame­ri­kan­ske syd­sta­ter som New Me­xi­co, Te­xas og Lou­i­si­a­na og vi­de­re ind i Me­xi­co. Og da USAs svar på Det vig­ti­ge er ikke, at vi be­slag­la­eg­ger pen­ge. Det vig­ti­ge er, at vi er med til at opkla­re for­bry­del­ser Ste­in Bag­ger, py­ra­mi­desvind­ler Ber­nie Ma­dorf, blev af­slø­ret og an­holdt og hans stjå­l­ne dol­lar-mil­li­ar­der skul­le re­tur­ne­res til of­re­ne, be­nyt­te­de po­li­ti­et i New York og­så loven om ’ of­fent­lig for­mue-be­slag­la­eg­gel­se’.

Men pro­ble­met er op­stå­et, for­di lo­ka­le po­li­ti-kred­se overalt i USA nu og­så be­nyt­ter loven som en ny og Det er rent og ska­ert rø­ve­ri. Der er in­gen an­den må­de at be­skri­ve det på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.