Ver lan­de­vejs­rø­ve­ri

BT - - NYHEDER -

flit­tig form for ind­sam­lings­me­to­de.

Iføl­ge USAs stør­ste ra­dio­sta­tion NPR ind­går ’ci­vil as­set for­fei­tu­re’ så­le­des i dag som fast del af det år­li­ge bud­get - på linje med ejen­doms­skat­ter og moms i tu­sind­vis af by­er over he­le USA.

Mindst er pro­ble­met i sta­ter som Mai­ne og Il­li­nois, hvor stram­me reg­ler sør­ger for, at be­slag­lag­te mid­ler kun kan be­nyt­tes til ’ke­de­li­ge’ ting som ud­dan­nel­se og vel­gø­ren­hed. Og va­erst står det til i sta­ter som Penn­sylva­nia, Te­xas og New Me­xi­co, hvor pen­ge­ne na­er­mest kan bru­ges til hvad som helst.

I Al­burquerque og Phila­delp­hia ind­går kon­tan­ter og de pen­ge, der ind­sam­les ved salg af smyk­ker og bi­ler iføl­ge NPR så­gar i po­li­tiets eget bud­get - bl.a. til ny­ansa­et­tel­ser og pen­sion. Og da ame­ri­ka­ner­ne ha­der at be­ta­le skat­ter, vil­le man­ge af dis­se bud­get­ter kol­lap­se uden de be­slag­lag­te mid­ler.

De uhel­di­ge bor­ge­re - of­te fat­ti­ge og/el­ler mi­no­ri­te­ter - kan iføl­ge bla­det The New Yor­ker godt få de­res pen­ge igen. I før­ste om­gang skal de ’blot’ be­vi­se, at kon­tan­ter­ne el­ler de an­dre nu be­slag­lag­te va­er­di­er (mod­sat po­li­tiets mi­stan­ke) IKKE er har no­gen for­bin­del­se til kri­mi­na­li­tet - I grov uove­re­nes­stem­mel­se med det ame­ri­kan­ske grund­prin­cip om, at du er uskyl­dig, ind­til det mod­sat­te er be­vist. Og hvis det ikke er mu­ligt, må de hy­re ad­vo­kat­bi­stand og fø­re sag imod by­en, di­strik­tet el­ler sta­ten, der har ta­get di­ne pen­ge.

Pro­ble­met er selv­føl­ge­lig, at den slags ko­ster man­ge pen­ge. Of­te kom­mer be­slag­la­eg­gel­sen iføl­ge avi­sen New York Ti­mes og­så med trus­ler om an­den rets­for­føl­gel­se. Og re­sul­ta­tet er, at 16 af de 20 be­slag­lag­te mil­li­ar­der (si­den 2001) er for­ble­vet i statskas­sen, pen­sions­kas­sen, el­ler hvor det nu er hav­net. Lan­de­vejs­rø­ve­ri »Det er rent og ska­er rø­ve­ri. Der er in­gen an­den må­de at be­skri­ve det på.«

Så­dan si­ger ad­vo­ka­ten David Gu­ill­ory til bla­det The New Yor­ker.

Gu­ill­ory har i ad­skil­li­ge år hjul­pet hund­re­de­vis af bor­ge­re, der har få­et de­res hu­se, bi­ler og kon­tan­ter be­slag­lagt af sta­ten Te­xas.

Og han blev der­for og­så kon­tak­tet af ka­e­re­ste­par­ret Jen­ni­fer Bo­a­tright og Ron Hen­der­son, da de sam­men med de­res to børn i 2012 var på vej fra de­res hjem i Hou­ston til Jen­ni­fer Bo­a­trights barn­doms­hjem i Lin­den, ta­et på gra­en­sen imel­lem Te­xas og Lou­si­a­na. Ef­ter et kort sna­ck-stop på en tank­sta­tion i den lil­le fla­ek­ke Te­naha blev de li­ge før by­gra­en­sen stop­pet af po­li­ti­man­den Bar­ry Was­hin­g­ton. Pres­set til at un­der­skri­ve På mo­tor­vej­en hav­de det un­ge par til­sy­ne­la­den­de kørt i ven­stre kø­re­ba­ne uden at over­ha­le. Og selv­om Ron Hen­der­son, der er af spansk­ta­len­de ame­ri­kansk her­komst, for­kla­re­de, at han blot var truk­ket ud i ven­stre kø­re­ba­ne for at gø­re plads til Was­hin­g­tons pa­trul­je­vogn, blev he­le fa­mi­li­en - ef­ter et fund af ’mista­en­ke­lig pi­be’ og 3.000 dol­lar i kon­tan­ter - nu ta­get med på sta­tio­nen.

Her så de beg­ge iføl­ge The New Yor­ker et skri­ve­bord fyldt med kon­fi­ske­re­de dvd-af­spil­le­re, smyk­ker og mo­bil­te­le­fo­ner. Og selv­om po­li­ti­et ikke fandt narko el­ler an­dre ’ulov­lig­he­der’, var fa­mi­li­en nu un­der mi­stan­ke for ’hvid­va­sk­ning af pen­ge’, ’bør­ne­mis­hand­ling’ og ’mu­lig narko­han­del’.

Da Bo­a­tright og Hen­der­son be­g­yd­te at brok­ke sig, tru­e­de po­li­tiets ad­vo­kat, der i øv­rigt og­så er en lo­kal­kendt co­un­trysan­ge­r­in­de, med at fjer­ne bør­ne­ne. Der­for un­der­skrev det un­ge, fat­ti­ge og ra­ce-blan­de­de par (Bo­a­tright er hvid) nu de­res kvit­te­ring for kon­tan­ter­ne, de vil­le have brugt til køb af en ny brugt bil i Lin­den.

Da Par­ret kla­ge­de til am­tet, fik de et alt an­det end ven­ligt brev fra den lo­ka­le di­strikt­sad­vo­kat, Lyn­da Rus­sell.

I bre­vet un­der­stre­ge­de Rus­sell, at Hen­der­son og Bo­a­tright ikke var ble­vet tvun­get til at un­der­skri­ve kvit­te­rin­gen. Og hvis de fort­sat pro­teste­re­de, vil­le de beg­ge bli­ve an­kla­get for en fø­de­ral for­bry­del­se og bli­ve an­holdt på de­res bo­pa­el. In­gen aen­drin­ger på vej Nu skul­le man tro, at den slags hor­ror-hi­sto­ri­er vil­le få myn­dig­he­der­ne i Was­hin­g­ton D.C. til at sa­et­te en stop­per for den slags mis­brug.

Men her ved man og­så godt, at sto­re de­le af det of­fent­li­ge ame­ri­kan­ske sy­stem er af­ha­en­gi­ge af de ’be­slag­lag­te’ mid­ler.

Og så sent som i 2013 in­drøm­me­de Was­hin­g­ton D.C.’s di­strikt­sad­vo­kat Ir­vin Nat­han da og­så, at pro­ble­met er stort. Sam­ti­dig ad­va­re­de Nat­han dog imod at aen­dre for me­get ved loven, da ’ta­bet af den­ne ind­ta­egt vil­le pla­ce­re en for stor byr­de på øko­no­mi­en i vo­res lo­ka­l­om­rå­der’. I ste­det fo­re­slog Ir­vin Nat­han min­dre re­strik­tio­ner, der sta­dig ikke har aen­dret ved den prak­sis, der sta­dig gør ame­ri­kan­ske bi­li­ster me­re end lidt nervø­se, hver gang de stop­pes af en pa­trul­je­vogn med blin­ken­de lyg­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.