Sy­r­e­kar­to­f­ler på vej

BT - - NYHEDER -

MAD grøn­ne far­ve er ikke far­lig i sig selv, men den er et tegn på, at kar­to­f­ler­ne er ble­vet op­be­va­ret for­kert. Det for­kla­rer Kirsten Pil­e­gaard, der er se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved DTU Fø­de­va­rin­sti­tut­tet.

»Kar­to­f­ler kan ikke tå­le sol­lys. Hvis de bli­ver ud­sat for lys, dan­ner de gift­stof­fer, og det kom­mer of­te til ud­tryk ved, at kar­to­f­ler­ne bli­ver grøn­ne. Grøn­ne kar­to­f­ler kan der­for va­e­re et tegn på, at der er et højt ind­hold af gift­stof­fer­ne gly­ko­al­ka­loi­der,« si­ger hun og for­kla­rer, at gift­stof­fer­ne kan gi­ve kval­me, ho­ved­pi­ne og di­ar­ré.

Der­for er Lea Wer­me­lin på vagt over for det nye for­slag. Mens ci­tron­sy­ren på­vir­ker kar­to­f­ler­nes far­ve, har den nem­lig ikke be­tyd­ning for kar­to­f­ler­nes hold­bar­hed, og iføl­ge so­ci­al­de­mo­kra­ten er det der­for pro­ble­ma­tisk at sprøjte dem med sy­re. Ikke et pro­blem i Dan­mark »Tilsa­et­nin­gen af ci­tron­sy­re er ude­luk­ken­de en kos­me­tisk ting. Det er ren smin­ke til kar­to­f­ler­ne, og det vil va­e­re vild­le­den­de for for­bru­ger­ne, når kar­to­f­ler­ne ser me­re fri­ske ud, end de fak­tisk er,« si­ger hun.

Hel­ler ikke Lars Bød­ker, der er land­s­kon­su­lent med sa­er­ligt fo­kus på kar­to­f­ler i Land­brug & Fø­de­va­rer, går ind for, at de dan­ske kar­to­f­ler i frem­ti­den bli­ver sprøjtet med sy­re.

»Jeg har sva­ert ved at for­stå, hvor­for vi over­ho­ve­det skal ta­ge stil­ling til det­te for­slag, for grøn­ne kar­to­f­ler er slet ikke et pro­blem i Dan­mark. Vi op­be­va­rer al­tid kar­to­f­ler­ne i mørklag­te lag­re, og hvis for­bru­ger­ne og­så sør­ger for ikke at ud­sa­et­te de­res kar­to­f­ler for sol­lys, så er der in­gen pro­ble­mer. Der­for sy­nes jeg ikke, at der er no­gen grund til at bru­ge ci­tron­sy­re. Det er en unød­ven­dig om­kost­ning, som vi sag­tens kan und­va­e­re,« si­ger han.

For­sla­get skal ef­ter pla­nen til af­stem­ning i Den Stå­en­de Ko­mité for Plan­ter, Dyr, Fø­de­va­rer og Fo­der den 21. ju­ni. Tilsa­et­nin­gen af ci­tron­sy­re er ude­luk­ken­de en kos­me­tisk ting. Det er ren smin­ke til kar­to­f­ler­ne, og det vil va­e­re vild­le­den­de for for­bru­ger­ne, når kar­to­f­ler­ne ser me­re fri­ske ud, end de fak­tisk er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.