E din fe­rie

BT - - NYHEDER -

SYMP­TO­MER

• Til sam­me fa­mi­lie hø­rer aedes albopictus (Ti­ger­myg), som er en sko­v­myg, og den, der og­så fin­des i de­le af Eu­ro­pa. For­ske­re me­ner, at ti­ger­myg og­så kan over­fø­re zi­kavirus, men ikke i sam­me grad som aedes ae­gyp­ti. • I mod­sa­et­ning til ek­sem­pel­vis ma­la­ri­a­myg­gen, som slår til ved so­l­op­gang og -ned­gang, er aedes-myg­ge­ne ak­ti­ve he­le da­gen. Der­for er det nød­ven­digt at bru­ge myg­ge­spray el­ler myg­ge­o­lie i dag­ti­mer­ne, og det er en god idé at ba­e­re lan­ge buk­ser og lan­ga­er­met T-shirt om­kring so­l­op­gang og -ned­gang. Ba­er tøj i ly­se far­ver, da mør­ke far­ver til­tra­ek­ker myg­ge­ne. Der­u­d­over an­be­fa­les myg­ge­net for vin­du­er og om­kring sen­gen. • Kun én ud af fem per­so­ner får sa­ed­van­lig­vis symp­to­mer­ne, der min­der om en mild in­flu­en­za. • Per­so­ner, der har rejst i ud­brud­s­om­rå­der, kan va­e­re smit­te­de uden at have symp­to­mer­ne. Der­for anbefaler WHO ma­end en­ten seksu­el af­hol­den­hed el­ler sik­ker sex i ot­te uger ef­ter hjem­kom­sten. • Har man symp­to­mer­ne, ga­el­der før­na­evn­te i seks må­ne­der. Og har man­den en gravid ka­e­re­ste, an­be­fa­les af­hol­den­hed el­ler sik­ker sex un­der re­sten af gravi­di­te­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.