Be­tal fuld skat af halv som­mer­hus­grund

BT - - NYHEDER -

Der skal be­ta­les skat af he­le grun­den, selv­om halv­de­len er sun­ket i van­det.

DR Nord­jyl­land forta­el­ler, at Hjør­ring Kom­mu­ne har op­kra­e­vet grund­skyld hos fle­re som­mer­hu­se­je­re for he­le de­res grund - selv­om no­get af grun­den er gle­det i ha­vet.

Der fin­des el­lers en lov, som gør det mu­ligt for kom­mu­ner­ne at fri­ta­ge som­mer­hu­se­jer­ne for grund­skyld, så tals­man­den for lod­se­jer­ne ved Nør­lev Strand, Chri­sti­an Hart­mann, er util­freds med si­tu­a­tio­nen: »For loven er jo ind­ret­tet så­dan, at man ikke skal be­ta­le skat af no­get, man ikke har,« si­ger han til DR.

Loven, der blev ved­ta­get sid­ste vin­ter, gør det mu­ligt for kom­mu­ner­ne at fri­ta­ge for el­ler nedsa­et­te grund­skyl­den tilbage til ja­nu­ar sid­ste år.

Og selv­om Chri­sti­an Hart­manns som­mer­hus først faldt i van­det i fe­bru­ar i år, så blev halv­de­len af hans grund ha­vets byt­te som føl­ge af storme­ne al­le­re­de i ja­nu­ar sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.