Eng­land skal drop­pe egois­men og bli­ve i EU

Når det hand­ler om de sto­re spørgsmål – ter­ror og flygt­nin­ge, krig og fred – har vi brug for EU. Og vi har brug for, at Stor­bri­tan­ni­en er med

BT - - DEBAT -

Tabloi­da­vi­sen The Sun har ry for at af­gø­re valg­kam­pe i Stor­bri­tan­ni­en. Avi­sen støt­te­de La­bour og To­ny Blair, da han ero­bre­de pre­mi­er­mi­ni­ster­po­sten i 1997. Det var Sun, der på for­si­den 12 år se­ne­re op­sag­de støt­ten til La­bour og Gor­don Brown og så tab­te ar­bej­der­par­ti­et re­ge­rings­mag­ten til de kon­ser­va­ti­ve. Nu har The Sun igen ka­stet sit lod ind i en valg­kamp, der kan bli­ve af­gø­ren­de for Eng­land – og re­sten af EU – man­ge år frem. For­le­den slog de til med en le­der, der ar­gu­men­te­re­de for, at bri­ter­ne skal stem­me ja til at for­la­de EU ved af­stem­nin­gen på tors­dag. ’Vi må’, skrev avi­sen ’sa­et­te os selv fri af dik­ta­to­ri­ske Bruxelles’. ’Hvis vi bli­ver i EU, vil vi va­e­re hja­el­pe­lø­se over­for mas­se­ind­van­dring’, som vil sa­et­te vo­res løn­nin­ger ned og gø­re vo­res livs­stil va­er­re, skrev avi­sen. DET ER IKKE ikke en stor over­ra­skel­se, at The Sun si­ger nej til EU. Avi­sen har va­e­ret EU-skep­tisk i 40 år og kørt kampag­ner mod Bruxelles og isa­er Frank­rig et utal af gan­ge. The Sun har i dén grad dyr­ket ’os og dem’-re­to­rik­ken, som og­så i man­ge år har gen­nem­sy­ret den dan­ske EU-de­bat. Isa­er skra­em­me­kampag­nen, der kon­stant ud­sprin­ger af Dansk Fol­ke­par­tis spin- og kom­mu­ni­ka­tions­ho­ved­kvar­ter. Vi må ikke skju­le, at der er man­ge pro­ble­mer med EU. Bu­reau­kra­ti, pen­ge­spild og frem­med­gø­rel­se. Alt for man­ge be­slut­nin­ger ta­ges for langt va­ek fra bor­ger­ne, og EU blan­der sig i ting, de skal hol­de sig langt va­ek fra. Systemet i Bruxelles har vok­set sig så stort, at in­gen kan over­skue det. Der er brug for for­enklin­ger og for, at man ryd­der ud i de cir­ku­la­e­rer, for­ord­nin­ger og re­gu­le­rin­ger, der kva­e­ler ini­ti­a­tiv og vir­ke­lyst. MEN I DE sto­re spørgsmål – når det hand­ler om flygt­nin­ge og ind­van­dring, om krig og fred – har vi brug for EU. Løs­nin­gen på de sto­re pro­ble­mer er ikke, at samt­li­ge lan­de – ét ef­ter ét – bry­der ud af EU og går ene­gang. Som Stor­bri­tan­ni­en er på vej til. Løs­nin­gen er sam­ar­bej­de. EU har, sam­men med Nato, va­e­ret den va­e­sent­lig­ste grund til, at Eu­ro­pa ikke har va­e­ret ka­stet ud i øde­la­eg­gen­de ver­denskri­ge si­den 1945. EU har for­e­net tid­li­ge­re krigs­før­en­de lan­de som Eng­land, Tys­kland og Frank­rig, og der er me­re end no­gen­sin­de grund til, at de tre lan­de - og re­sten af EU – står sam­men i kam­pen mod øje­blik­kets mest på­tra­en­gen­de pro­blem: Is­la­mi­stisk ter­r­o­ris­me og den mas­si­ve ind­van­dring til Eu­ro­pa. NÅR IS­LA­MISK STAT op­for­drer si­ne kri­ge­re i Eu­ro­pas stor­by­er til at dra­e­be ’van­tro’ un­der ra­ma­dan-må­ne­den, er det i sa­er­lig grad mønt­et på USA, Eng­land, Frank­rig og Bel­gi­en. Vi har al­le­re­de op­le­vet to an­greb, som IS har ta­get skyl­den for: An­gre­bet på bøs­se­ba­ren i Or­lan­do, hvor 49 blev me­jet ned, og dra­bet på to fran­ske po­li­ti­folk i Pa­ris. Sam­ar­bej­de på tva­ers er en helt af­gø­ren­de del af ter­r­or­be­ka­em­pel­se. Når is­la­mi­ster gem­mer sig i de flygt­nin­ge­strøm­me, der be­va­e­ger sig op gen­nem Eu­ro­pa, er der brug for ko­or­di­ne­ret over­våg­ning. Når sy­ri­en­kri­ge­re vender hjem til eu­ro­pa­ei­ske ho­ved­sta­e­der, er der brug for ta­et sam­ar­bej­de mel­lem po­li­ti og ef­ter­ret­nings­va­e­sen på tva­ers af gra­en­ser. EU er den in­sti­tu­tion, der bedst hånd­te­rer den slags. EU-mod­stan­der­ne i Eng­land, her­i­blandt The Sun, ta­en­ker alt for enspo­ret, når de vil hi­ve det gam­le im­pe­ri­um ud af det eu­ro­pa­ei­ske fa­el­les­skab. Der er brug for, at eng­la­en­der­ne drop­per na­tio­na­lis­men og bru­ger ho­ve­d­et. Og stem­mer ja til Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.