Få en god fe­rie m

BT - - NYHEDER -

»Er hund­en ikke god til at bli­ve pas­set, så smid den på pen­sion. Lad det va­e­re en del af fe­ri­e­bud­get­tet, og så nyd din fe­rie i ste­det,« si­ger han og til­fø­jer, at hund­en er det ka­e­le­dyr, som of­test er bedst at have med på fe­rie.

»Ta­ger man sin ka­na­ri­e­fugl med og pla­ce­rer den et sted, hvor den bli­ver helt vildt stres­set, dur det ikke. Så er det bed­re at få den pas­set. Li­ge­som kat­te er bedst eg­net til at va­e­re på de­res hjem­sted, og der­for kan det va­e­re en god idé at sen­de dem på pen­sion og selv ta­ge på fe­rie,« si­ger Car­sten Jen­sen.

Va­el­ger du al­li­ge­vel at ta­ge dit ka­e­le­dyr med på fe­rie, skal du ta­en­ke over, hvor­for du ta­ger dy­ret med. Er det ikke til gla­e­de for bå­de dyr og ejer, bør du i ste­det la­de det bli­ve hjem­me. Du bør dog over­ve­je dy­rets vel­be­fin­den­de på fe­ri­en, me­ner dyr­la­e­ge Car­sten Jen­sen. Pas på flå­ter, lop­per og slan­ger »Man skal selv­føl­ge­lig va­e­re klar over, at der er mu­lig­hed for ska­der i frem­me­de om­gi­vel­ser. At de tra­e­der på no­get spidst, ri­ver sig på no­get skar­pt – en torn el­ler et glas­skår – el­ler kom­mer op at slås med an­dre hunde. Og så er der nog­le, der lø­ber va­ek, og som ikke kan fin­de hjem igen,« si­ger dyr­la­e­gen.

Og så er der de ’kend­te’ fa­rer som flå­ter, lop­per og hu­gor­me på den jy­ske ve­st­kyst. Giv en fore­byg­gen­de be­hand­ling og søg dyr­la­e­ge, hvis dy­ret re­a­ge­rer un­der­ligt på bid el­ler stik, ly­der rå­det. Dog fra­rå­der dyr­la­e­gen, at man ta­ger sin hund med til lan­de, hvor der er ra­bies, alt­så hund­e­gal­skab. Hund­en skal vac­ci­ne­res REJS MED DYR Tag ud­gangs­punkt i dy­rets triv­sel. Kan det va­e­re trygt på fe­ri­en? Er det vant til at kom­me med for­skel­li­ge ste­der? El­ler er det bed­re tjent med at bli­ve hjem­me el­ler kom­me på pen­sion? Ta­ger man sin ka­na­ri­e­fugl med og pla­ce­rer den et sted, hvor den bli­ver stres­set, dur det ikke. Kat­te eg­ner sig som re­gel bedst til ikke at rej­se, og der­for kan det va­e­re en god idé at sen­de den på pen­sion. Hunde er so­ci­a­le og er sta­er­kt knyt­tet til de­res ejer. De vil el­ske at va­e­re sam­men med eje­ren i end­nu fle­re ti­mer end til hver­dag. In­dret hjem­li­ge og tryg­ge om­gi­vel­ser, samt sørg for det ret­te kli­ma og god kost på fe­ri­en. Reg­ler for rej­ser med dyr: Der fin­des sa­er­li­ge reg­ler for pri­vat ud- og ind­før­sel af ka­e­le­dyr fra og til Dan­mark. Det er en god idé at kon­sul­te­re dyr­la­e­gen, før du ta­ger dit ka­e­le­dyr med på en ud­lands­rej­se. Det kan ta­ge tid at få vac­ci­na­tio­ner og do­ku­men­ter. Find de ga­el­den­de reg­ler på Fo­e­de­va­re­sty­rel­sen.dk. in­den af­gang, men det er sta­dig ikke en god idé at ud­sa­et­te hund­en for ri­si­ko­en, me­ner Car­sten Jen­sen.

»Hvis du ta­ger dyr med ud, er der stør­re ri­si­ko for, at de mø­der no­get, det ikke er vant til hjem­me­fra. Og der skal man vur­de­re, om det er en god idé, el­ler om dy­ret er bed­re tjent med at bli­ve hjem­me,« si­ger han.

Ge­ne­relt ly­der rå­det, at man skal la­de al­le an­dre dyr end hunde bli­ve hjem­me, med­min­dre man er i som­mer­hus el­ler flyt­ter ind på den lo­ka­le cam­ping­plads he­le som­me­ren. Nog­le ta­ger og­så he­ste med på ri­de­fe­ri­er, men der skal man og­så va­e­re op­ma­er­k­som på smit­te­ri­si­ko og f.eks. sik­re sig, at de er in­flu­en­za­vac­ci­ne­ret. Rej­se med hunde og kat­te i og uden­for EU: For de fle­ste EU-lan­de ga­el­der fa­el­les EU-reg­ler i for­hold til ind- og ud­før­sel af hunde og kat­te (Ir­land, Mal­ta, Sve­ri­ge og UK har eg­ne ind­før­sels­krav). Øn­sker du at ind­fø­re et ka­e­le­dyr fra lan­de uden­for EU, va­ri­e­rer kra­ve­ne af­ha­en­gigt af op­rin­del­ses­lan­det. Øn­sker du at ud­fø­re et ka­e­le­dyr til et land uden­for EU, ga­el­der ve­te­ri­na­er­be­stem­mel­ser­ne i det på­ga­el­den­de land. Find de lan­de­spe­ci­fik­ke reg­ler på Fo­e­de­va­re­sty­rel­sen.dk. Ved ka­e­le­dyr for­stås: Hunde, kat­te og frit­ter (pels­dyr, der ned­stam­mer fra il­de­ren). Fug­le, bort­set fra fjer­krae. Ka­ni­ner og gna­ve­re. Kryb­dyr og pad­der. Hvir­vel­lø­se dyr, bort­set fra bi­er og skal­dyr. Tro­pi­ske akva­ri­e­fisk.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der til hver­dag og fe­rie. Laes me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.