Ed dit ka­e­le­dyr

Gu­i­de Hun­dens som­mer-ABC

BT - - NYHEDER -

Al­ger: As­falt: Ale­ne Bor­re­lia: Båd: Cy­kel­fe­rie: Cam­ping: Druk­ne: Dy­re­liv: El-hegn: Fe­ri­e­hu­se: Glas­skår: Ja Flåt: Fly: og glas­skår i skov og på strand. Tjek hun­dens tra­e­de­pu­der ef­ter gå­tur. He­deslag: Symp­to­mer er f.eks. for­vir­ring, svim­mel­hed, be­svi­mel­se, be­vidst­løs­hed og i va­er­ste fald kram­per. Ho­tel­ler: Ori­en­ter dig i ho­tel­lets hund­epo­li­tik og respek­ter de ga­el­den­de reg­ler. Vis hen­syn til an­dre ga­e­ster. Hu­gor­me­bid: Ri­si­ko­en er størst ved den jy­ske ve­st­kyst. Ef­ter et bid kan hund­en ud­vik­le ana­fylak­tisk chok. Hun­de­pen­sion: Be­søg al­tid pen­sio­nen, før du be­slut­ter dig. Go­de ste­der er ef­ter­trag­te­de, så be­stil i god tid. Hun­depo­ser: Vis hen­syn! Med­bring al­tid hun­depo­ser, uan­set hvor du fa­er­des, og brug dem. ID-ma­er­k­ning: Er lov­plig­tig. Hund­en skal va­e­re ta­to­ve­ret el­ler chip-ma­er­ket og ba­e­re hund­e­skilt. Jord­s­pyd: Så man kan bin­de hund­en. Sørg for, at hund­en kan sø­ge i skyg­ge og har ad­gang til frisk vand. Ka­ran­ta­e­ne: Nor­ge, Sve­ri­ge og Stor­bri­tan­ni­en er åb­ne for le­ven­de dyr. Kon­takt din dyr­la­e­ge for in­fo. Kø­re­sy­ge: Of­test ved bil­kør­sel, sja­eld­ne­re i tog. Isa­er hos hval­pe. Skyl­des of­re angst, og skal ’be­hand­les’ med tra­e­ning sna­re­re end me­di­cin. Lop­per: Sørg for fore­byg­gen­de lop­pe­be­hand­ling. An­dre hund­es sta­tus kan va­e­re ukendt, så ri­si­ko­en for smit­te er stor. Mo­tion: Hund­en har det bedst i de køli­ge­re mor­gen- og af­ten­ti­mer. Husk ri­ge­ligt med vand til hund og ejer. Nød­hja­elp: Glem ikke en første­hja­elp­skas­se, som dyr­la­e­gen kan sam­men­sa­et­te. Husk num­me­ret til na­er­me­ste dyr­la­e­ge. Pol­le­nal­ler­gi: Al­ler­gi­ske re­ak­tio­ner. Det kan va­e­re po­l­len, hus­støv­mi­der, ska­el el­ler skim­melsvam­pe. Rej­se: Der fin­des sa­er­skil­te reg­ler, alt ef­ter om du rej­ser med bil, fly el­ler tog. Un­der­søg mu­lig­he­der i god tid. Solcre­me: I sta­erk sol kan det va­e­re nød­ven­digt at be­hand­le me­get ly­se hunde, isa­er na­e­se­ryg og øjen­par­ti er ud­sat­te. Sik­ker­heds­se­le: Brug spe­ci­al­se­le, som kan kø­bes i dy­re­hand­ler og mon­te­res på sik­ker­heds­se­ler­ne i bi­len. Strand: Husk at med­brin­ge fersk­vand og en pa­ra­sol til hund­en, så den har mu­lig­hed for skyg­ge. Svøm­me­ha­le: Hund­en sty­rer med ha­len, og svøm­me­ha­le er en overan­stren­gel­se af ha­lens musku­la­tur ef­ter bad­ning i bøl­ger. Tog: Min­dre hunde i en ta­ske er gra­tis med DSB. En stør­re hund kra­e­ver plads­bil­let og bør­ne­bil­let. Told: Ved an­komst til nog­le lan­de skal man gø­re tol­der­ne op­ma­er­k­som­me på, at man har le­ven­de dyr med. Tra­e­ning: Brug fe­ri­e­tid på at kom­me i gang med den spa­en­den­de ind­la­e­rings­me­to­de »klik­ker­tra­e­ning«. Ud­lands­rej­ser: Tjek vac­ci­na­tions­krav, ka­ran­ta­e­ne­op­hold, sund­heds­cer­ti­fi­kat m.m. Få in­fo hos dyr­la­e­gen. Vac­ci­na­tio­ner: Spørg din dyr­la­e­ge til rå­ds og laes me­re på Fø­de­va­re­sty­rel­sens hjem­mesi­de. Vin­due: Hunde skal ikke have ho­ve­d­et ude af bi­len un­der kør­sel. Det ir­ri­te­rer øj­ne­ne og øger ri­si­ko for frem­med­le­ge­mer, som kan gi­ve al­vor­li­ge ska­der. Wa­ter-well: Er en ’skvul­pe-sik­ker’ vand­skål, der sik­rer, at hund­en har ad­gang til vand, mens du kø­rer.

Blå­grøn­ne kan va­e­re far­li­ge og gi­ve for­gift­ning ved kon­takt el­ler gen­nem drik­ke­vand.

Po­ter­ne sli­des me­re om som­me­ren og kan bli­ve for­bra­endt i de var­me­ste ti­mer på da­gen.

hjem­me: Ef­ter ugers fe­rie skal man igen vaen­ne hund­en til at va­e­re ale­ne. Start med ½ -1 ti­me dag­ligt.

Bak­te­ri­er, som bli­ver over­ført ved sko­v­flåt-bid. Ty­pen i Dan­mark gi­ver for­styr­rel­ser i ner­ve­sy­ste­met.

Husk red­nings­vest, og på åbent hav skal hund­en fastspa­en­des. Husk og­så fersk­vand og skyg­ge.

Hunde skal lø­be i en blød ra­bat for at skå­ne po­ter­ne. Man­ge min­dre hunde sid­der ger­ne i cy­kel­kurv. Er hunde vel­kom­ne på cam­ping­plad­sen? Der er for­skel­li­ge reg­ler fra sted til sted. Sørg for at ind­heg­ne po­o­len. Hunde, der fal­der i, kan gå i pa­nik – og druk­ne. Ga­el­der isa­er hval­pe. Respek­tér ’hund i snor’ i om­rå­der med fug­le- og dy­re­vildt. Hunde kan skra­em­me el­ler ska­de vild­tet. Pas på, at hund­en ikke kom­mer for ta­et på elek­tri­ske dy­re­hegn. Hund­en kan gå i pa­nik og lø­be va­ek. Tid­li­ge­re le­je­re kan have haft lop­pe­in­fi­ce­re­de dyr med. Brug fore­byg­gen­de be­hand­ling in­den fe­ri­en. I Dan­mark fin­des ca. 20 ar­ter af flå­ter, sko­v­flå­ten er mest hyp­pig. Brug fore­byg­gen­de be­hand­ling. Be­stil plads i god tid. Der må maks. va­e­re 3 le­ven­de dyr i ka­bi­nen og 3 le­ven­de dyr i la­sten pr. fly. Pas på skar­pe gen­stan­de Er den glad for frem­me­de hunde?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.