DF: ’Det var Mer­kels skyld’

Støj­berg: Ryg­ter be­ty­der no­get

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE-KRI­SE Det her vi­ser, at det har va­e­ret af­gø­ren­de for kri­sens om­fang, at Tys­kland me­get klart in­di­ke­re­de, at de, der kom, vil­le få asyl og op­hold An­ders Vi­sti­sen, DF TAGSELV-BORD In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) op­ly­ser i en mail til BT, at hun er enig i Fro­tex-ana­ly­sen ‘da sig­na­ler og ryg­ter jo i den grad be­ty­der no­get for, hvor man­ge mi­gran­ter der vil prø­ve at kom­me til Eu­ro­pa.’

»Det er jo så­dan, at når nog­le lan­de til­lod uhin­dre­de be­va­e­gel­ser op gen­nem Eu­ro­pa, så skab­te det en for­vent­ning hos mi­gran­ter om, at EU var et tagselv-bord. Fra det øje­blik Bal­kan-ru­ten luk­ke­de, styrt­dyk­ke­de an­tal­let af mi­gran­ter. Ud over en luk­ket Bal­kan-ru­te er det helt af­gø­ren­de, at vi får kon­trol op gen­nem Bal­kan-lan­de­ne, hvor­fra de igen ram­te EU-lan­de­ne. Flygt­nin­ge- og mi­grant­pres­set var enormt.

Det op­le­ve­de BT, da avi­sen i sen­som­me­ren sid­ste år rap­por­te­re­de fra Ser­bi­en. Her vur­de­re­de ser­bi­sk Rø­de Kors, at der dag­ligt kom op til 3.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter ind i lan­det, som - blev det vur­de­ret - al­le hav­de kurs mod de ri­ge EU-lan­de i nord og vest. Og de fik - som i an­dre Bal­kan­lan­de - lov til at rej­se igen­nem lan­det. Den tra­fik, der i nog­le til­fa­el­de blev ar­ran­ge­ret af myn­dig­he­der og af men­ne­sker, mø­der kri­tik i rap­por­ten. Fle­re år­sa­ger Fron­tex-rap­por­ten pe­ger på, at den så­kald­te Tyr­ki­et-af­ta­le og luk­nin­gen af Bal­kan­ru­ten er nog­le af år­sa­ger­ne til, at der i 2016 har va­e­ret et fald i an­tal­let af flygt­nin­ge og mi­gran­ter i for­hold til sid­ste år. Men pres­set på Eu­ro­pa er sta­dig stort.

»Bal­kan­ru­tens luk­ning be­ty­der, at folk fin­der an­dre ru­ter. Men mod­sat Bal­kan­ru­tens stats­li­ge trans­port­kor­ri­do­rer skub­bes folk nu tilbage i ar­me­ne på smug­ler­netva­erk un­der jorden. Der er der­for og­så ri­si­ko for, at fle­re vil be­nyt­te men­ne­skes­mug­le­re. Hvis det sker, ri­si­ke­rer vi igen at se men­ne­sker dø i last­bi­ler, som det var til­fa­el­det i Østrig,« si­ger Martin Lem­borg-Pe­der­sen.

Dansk Fol­ke­par­ti me­ner, at ’så la­en­ge der er en op­fat­tel­se af, at man kan kom­me til Eu­ro­pa og få lov til at bli­ve her, hvis man kom­mer ind, så kan man ikke lø­se pro­ble­met.’

»Man er nødt til at sen­de et me­get klart sig­nal om, at man bli­ver re­tur­ne­ret, hvis man kom­mer til Eu­ro­pa,« si­ger An­ders Vi­sti­sen. med de yd­re gra­en­ser, og at vi bli­ver end­nu bed­re til at sen­de mi­gran­ter uden be­skyt­tel­ses­be­hov re­tur. Det er sta­er­ke sig­na­ler, som jeg me­ner vil have en ef­fekt,« skri­ver mi­ni­ste­ri­et på veg­ne af In­ger Støj­berg til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.