HALVER DIN RISIK

En­kelt, men dog så sva­ert. Sun­de va­ner nedsa­et­ter mar­kant ri­si­ko­en for at dø af kra­eft, vi­ser ny forsk­ning

BT - - NYHEDER -

SUND­HED us­und livs­stil og kra­eft. Ek­sem­pel­vis er ryg­ning år­sag til knap 5.000 kra­eft­døds­fald i Dan­mark hvert år iføl­ge Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

Git­te Laub Han­sen er pro­jek­t­chef i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. Hun ar­bej­der med fore­byg­gel­se og op­lys­ning og er ikke over­ra­sket over de ame­ri­kan­ske resultater. Al­li­ge­vel be­gej­strer un­der­sø­gel­sen hen­de.

»Det nye stu­die er en brand­god nyhed og vi­ser ty­de­ligt, hvor stor be­tyd­ning fak­to­rer som ryg­ning, al­ko­hol og over­va­egt egent­lig har på vo­res hel­bred,« si­ger Git­te Laub Han­sen. Fi­re simple kri­te­ri­er For som Git­te Laub og­så si­ger, så ved vi al­le­re­de, at ryg­ning, al­ko­hol, over­va­egt og mo­tion har ind­fly­del­se på ri­si­ko­en for at dø af kra­eft. Men pra­e­cis hvor stor en ef­fekt livs­stils­fak­to­rer­ne har på dø­de­lig­he­den, af­slø­rer det nye stu­die først nu. Her har man nem­lig op­delt folk i to grup­per alt ef­ter, om de le­ver op til al­le de føl­gen­de fi­re liv­stilskri­te­ri­er el­ler ej: At man ikke har rø­get i me­re end fem år. At man ikke drik­ker me­re end én gen­stand om da­gen som kvin­de og to gen­stan­de om da­gen som mand. At man har et BMI mel­lem 18,5 og 27,5, I Dan­mark vur­de­res man som nor­malva­eg­tig, hvis man har et BMI mel­lem 18,5 og 25,0. At man dyr­ker mo­tion ved høj in­ten­si­tet 1,25 ti­me om ugen el­ler ved mo­de­rat in­ten­si­tet 2,5 ti­mer om ugen. For­sker­ne har fulgt de to grup­per i en la­en­ge­re år­ra­ek­ke og set, at i den grup­pe, der le­ve­de op til al­le fi­re kri­te­ri­er, var ri­si­ko­en for at dø af en kra­eft­syg­dom kun halvt så stor som hos grup­pen af per­so­ner, hvor ba­re én af de fi­re an­be­fa­lin­ger ikke var over­holdt.

Git­te Laub Han­sen er da og­så over­be­vist om, at sun­de­re va­ner kan va­e­re med til at for­hin­dre nog­le af de år­ligt 34.000 kra­eft­til­fa­el­de i Dan­mark. Vi har et fa­el­les an­svar for, at vi har et sam­fund, hvor det er nemt at le­ve sundt

»I Dan­mark an­slår vi, at mindst fi­re ud af ti kra­eft­til­fa­el­de kan fore­byg­ges, hvis folk føl­ger Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger og de of­fi­ci­el­le ko­st­råd. Og ud­over at sun­de va­ner kan va­e­re med til at fore­byg­ge kra­eft, kan en sund livs­stil og­så øge vo­res chan­cer for at over­le­ve, hvis vi først er ble­vet syge,« si­ger hun. ’Hjer­nen el­sker va­ner’ Selv­om det la­en­ge har va­e­ret al­ment kendt, at en us­und livs­stil øger ri­si­ko­en for kra­eft, er der al­li­ge­vel man­ge dan­ske­re, der ikke le­ver sundt nok til at kom­me i ka­te­go­ri­en ’lav ri­si­ko’.

I Dan­mark er der cir­ka 740.000 per­so­ner, der ry­ger dag­ligt, og om­kring 860.000 per­so­ner, der drik­ker me­re end Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­ling. Iføl­ge Git­te Laub Han­sen gi­ver kort ud­dan­nel­se og få øko­no­mi­ske res­sour­cer dår­li­ge­re for­ud­sa­et­nin­ger for at le­ve sundt:

»Hvis man har øko­no­mi­ske, so­ci­a­le el­ler an­dre for­mer for ud­for­drin­ger, så er det sva­ert at fin­de over­skud, tid og pen­ge til at le­ve sundt. Er man sva­ert stil­let, er der sim­pelt­hen ba­re ting, der er vig­ti­ge­re, end at lø­be en tur og spi­se fedt­fat­tigt.«

Det er dog ikke kun folk i de la­ve­re so­ci­a­le klas­ser, der kan have sva­ert ved at le­ve sundt. Torben Wie­se, fored­rags­hol­der, for­fat­ter og va­ne­bry­der, på­pe­ger, at hvis man først har få­et us­un­de va­ner, kan det va­e­re ut­ro­lig sva­ert at slip­pe af med dem.

»Hjer­nen el­sker va­ner, for det fø­les trygt og nemt at gø­re, som man ple­jer. Der­for kan det va­e­re sva­ert at om­la­eg­ge sin kost el­ler at be­gyn­de at dyr­ke mo­tion. Det vil sim­pelt­hen fø­les ube­ha­ge­ligt at gø­re no­get an­det, end det man er vant til,« si­ger han og for­kla­rer, at hvis man be­slut­ter sig for at aen­dre va­ner og livs­stil, kan det va­e­re en god idé at gø­re det lang­somt og ta­ge ét skridt ad gan­gen. Fa­el­les an­svar Og­så Git­te Laub Han­sen ved, at det er let­te­re sagt end gjort at le­ve sundt. Hun un­der­stre­ger, at kra­eft­fore­byg­gel­se ikke kun er den en­kel­tes an­svar:

»Vi har et fa­el­les an­svar for, at vi har et sam­fund, hvor det er nemt at le­ve sundt. Det skal va­e­re nemt og bil­ligt at kø­be sund mad, nemt og sik­kert at cyk­le på ar­bej­de, og det skal va­e­re van­ske­ligt for un­ge men­ne­sker at kø­be al­ko­hol og to­bak,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Det er nød­ven­digt, at vi ta­ger pro­ble­met al­vor­ligt, og fore­byg­gel­se er al­fa og om­e­ga. Hvis vi fort­sat skal have råd til at op­ret­hol­de den go­de be­hand­ling på ho­spi­ta­ler­ne, er det en for­ud­sa­et­ning, at fa­er­re ram­mes af kra­eft.« Pas på va­eg­ten I de ve­st­li­ge lan­de er over­va­egt den na­est­stør­ste år­sag til, at folk ud­vik­ler kra­eft. Der­for er det vig­tigt at hol­de øje med va­eg­ten og sør­ge for, at dit BMI lig­ger in­den for det nor­ma­le, hvil­ket i Dan­mark er mel­lem 18,5 og 25,0. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Laes me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.