Gu­i­de: Så­dan aen­drer du di­ne dår­li­ge va­ner

BT - - NYHEDER -

HJA­ELP Lev sundt og halver ri­si­ko­en for kra­eft. Det ly­der nemt, men det er let­te­re sagt end gjort. Fored­rags­hol­der, va­ne­bry­der og for­fat­ter Torben Wie­se hja­el­per dig med at slip­pe af med di­ne dår­li­ge va­ner: Sa­et dig et mål »Først og frem­mest skal du fin­de ud af, hvor­for du vil aen­dre di­ne va­ner. Det er ikke nok at sa­et­te dig et mål om, at du vil ta­be dig. Du skal de­fi­ne­re, hvor­for du vil ta­be dig, og hvad du vil op­nå med det. Når først du er klar over, hvad dit egent­li­ge mål er, bli­ver det let­te­re at fin­de og be­va­re mo­ti­va­tio­nen.« Sa­et del­mål »Pas på med at va­e­re overam­bi­tiøs. Va­er i ste­det re­a­li­stisk og ac­cep­ter, at det ta­ger tid at aen­dre di­ne va­ner. For­søg at sa­et­te del­mål for den en­kel­te dag, for små suc­ce­ser gi­ver selv­til­lid og for­ny­et ener­gi til at ka­em­pe vi­de­re.« Und­gå fri­stel­ser­ne »For­sø­ger du at drop­pe suk­ke­ret, så lad va­e­re med at have et skab fyldt med slik. For­sø­ger du at ska­e­re ned på al­ko­ho­len, så la­eg op­luk­ke­ren ud i ga­ra­gen. Gør det van­ske­ligt for dig selv at bli­ve fri­stet.« Lav kon­kre­te reg­ler »Va­er for­be­redt på, at det er sva­ert at aen­dre di­ne va­ner og plan­la­eg nøj­ag­tigt, hvad du vil gø­re, når fri­stel­ser­ne mel­der sig. Af­tal for ek­sem­pel med dig selv, at hver gang du har lyst til at ry­ge el­ler spi­se us­undt, så går du en tur el­ler ta­ger et glas danskvand i ste­det. Hvis dit mål er at dyr­ke me­re mo­tion, så skriv det i ka­len­de­ren, så du har en af­ta­le med dig selv om at få det gjort.« Husk må­let »Det kan va­e­re sva­ert at hu­ske sit mål, når først den trav­le hver­dag mel­der sig. Der­for er det vig­tigt, at du dag­ligt min­der dig selv om, hvor­for du er i gang med at aen­dre di­ne va­ner. Skriv for ek­sem­pel dit mål på en post-it og ha­eng den et sted, hvor du ser den hver dag.« Hold fast »At aen­dre va­ner sker ikke fra den ene dag til den an­den. Hver dag er en kamp, og hver dag skal du vi­se dig selv, hvem der be­stem­mer.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.