Hvor gør I ikke b

Nog­le gan­ge er man lidt ne­de, og så spi­ser man lidt me­re us­undt Jeg har rø­get, si­den jeg var 17 år

BT - - NYHEDER -

Kirsten Rüg­ge 75 år Gre­ve Pen­sio­nist, tidl. af­de­lings­le­der i Fo­na »Jeg har et kun­stigt knae, men jeg la­ver ha­ve­ar­bej­de cir­ka 20 ti­mer om ugen. Vi har en stor have. Og så går vi nog­le tu­re. Jeg har få­et så­dan et arm­bånd (der ta­el­ler skridt, red.) i fød­sels­dags­ga­ve, for­di bør­ne­ne men­te, at vi gik for lidt. Så den kig­ger jeg på og ta­en­ker, at jeg nok hel­le­re må gå en tur. Og så går vi en lang tur med hund­en.« Ar­ne Rüg­ge 78 år Gre­ve Pen­sio­nist, tidl. elek­tro­in­ge­ni­ør »Jeg går hver mor­gen med hund­en, og så er vi i ha­ven. Og så har jeg rø­get, si­den jeg var 17 år, men jeg er stop­pet nu. Nog­le gan­ge sav­ner jeg en ci­ga­ret. Der er no­get af­slap­pen­de ved det. Det er jo en el­ler an­den form for ner­vepi­l­le.«

»Jeg holdt op med at ry­ge for to år si­den. Det var fak­tisk for­di, Kirsten (hans ko­ne, red) blev syg og kom på ho­spi­ta­let. Da jeg gik en tur med hund­en den søn­dag mor­gen, hav­de jeg én ci­ga­ret tilbage. Den smed jeg i skral­des­pan­den og har ikke rø­get si­den. Det har va­e­ret sva­ert i man­ge år at ta­ge sig sam­men til at stop­pe. Men jeg kom i tan­ke om, at hvis hun bli­ver syg, hvem skal så pas­se på hen­de, hvis jeg ikke er der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.