For det are?

Jeg ta­en­ker ikke rig­tig over ri­si­ko­en for kra­eft Jeg spi­ser ikke sva­e­ren på en fla­e­ske­s­teg, for det er der in­gen grund til

BT - - NYHEDER -

»Jeg tra­e­ner ret me­get, for­di jeg spil­ler eli­te­fod­bold. Til gen­ga­eld drik­ker jeg nok lidt me­re, end jeg bur­de, i we­e­ken­den. Det hø­rer jo til at va­e­re ung, at man skal ud og hav­de det sjovt. Og så ry­ger jeg en­gang imel­lem til fest, men det vil jeg ger­ne stop­pe helt med.« Ken­neth Chri­sten­sen 41 år Vi­by Sj. Ejer af to bil­for­ret­nin­ger

»Alt­så, jeg kan jo gå ud for­an en bil i mor­gen. Men selv­føl­ge­lig kan man le­ve ri­me­ligt sundt, have det sjovt og dyr­ke mo­tion, så man kan ud­sa­et­te ae­ld­nings­pro­ses­sen en smu­le el­ler slip­pe for ro­la­to­ren fem Jaque­li­ne Kongs­gaard »Jeg ry­ger cir­ka ot­te smø­ger, og det har jeg gjort i cir­ka to år. Jeg gik til fit­ness, og det gik og­så fremad, men så blev det som­mer­fe­rie, og jeg fik travlt med an­dre ting. Jeg bor i hus med min ka­e­re­ste, så der er man­ge ting, der skal ord­nes. Men når jeg står i et prø­ve­rum, kan jeg godt se, at jeg ger­ne vil i gang igen.« år me­re. I for­hold til al­ko­hol, er jeg et ri­me­lig fest­ligt men­ne­ske, og så kan man godt kom­me til at lig­ge lidt over to om da­gen. Jeg har haft pro­sta­ta­kra­eft, og da sag­de la­e­gen, at han ikke vil­le ope­re­re mig, hvis jeg ikke gjor­de no­get ved det. Så det gjor­de jeg. Jeg sat­te en streg, hver gang jeg fik en gen­stand - og­så når vi var til fest. Så kun­ne jeg godt se, at den var gal. Det sat­te lidt tan­ker i gang, og så hal­ve­re­de jeg mit for­brug og sprang f.eks. froko­støl­len over. Men et godt glas vin vil jeg ger­ne have. Man skal jo og­så le­ve.«

19 år Gre­ve 3g på Han­delsko­len

20 år Jyl­lin­ge Ud­dan­ner sig til so­ci­al- og sund­heds­hja­el­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.