Spe­ed-snak­ke­ren tav om sin syg­dom 100 år med B.T.

BT - - NYHEDER -

B.T. 100 ÅR Kim Schu­ma­cher, po­pu­la­er tvva­ert og B.T. me­d­ar­bej­der, var kendt og el­sket som spe­edsnak­ke­ren med de smar­te og kvik­ke replik­ker. Men han snak­ke­de al­drig om, at han var ramt af den fryg­te­de syg­dom aids. Det holdt han hem­me­ligt til sin alt for tid­li­ge og uven­te­de død i 1990. Nyhe­den om hans død kom som et chok for hans man­ge fans. BTs da­va­e­ren­de che­fre­dak­tør Pe­ter Dall var en af de få for­tro­li­ge, der kend­te til Kims syg­dom. Kim Schu­ma­cher ar­bej­de­de i fle­re år for BT som fil­man­mel­der, og hav­de og­så sin egen ugent­li­ge te­e­na­ge­si­de ’BTe­en’, hvor han bol­tre­de sig med et fri­s­prog , som isa­er de un­ge va­erds­at­te.

Om et af si­ne sid­ste mø­der med Kim Schu­ma­cher forta­el­ler Pe­ter Dall: »Kim kald­te mig al­tid gam­mel­far, og når han kom op på mit kon­tor for at snak­ke om si­ne ar­tik­ler til avi­sen, lød hans hil­sen al­tid »Nåh,Gam­mel­far, er kaf­fen klar!« .

Det var en fast tra­di­tion, at han en­ten skul­le have kaf­fe el­ler danskvand. Men en varm som­mer­dag, hvor han rak­te ud ef­ter en danskvand, be­ma­er­ke­de jeg, at han hav­de hand­sker på. Det er højeste mo­de, sag­de han først, da jeg kig­ge­de spør­gen­de på ham. Men jeg kun­ne se, at der var no­get helt galt og spurg­te ta­et­te­re ind til år­sa­gen. Be­gynd­te at gra­e­de »Jeg slår dig ihjel, hvis du no­gen­sin­de si­ger det til no­gen, men jeg har få­et syg­dom­men. Jeg har aids«, sag­de Kim, og be­gynd­te at gra­e­de.

Jeg var na­tur­lig­vis ry­stet, og i nog­le se­kun­der var jeg me­get usik­ker på, hvad jeg skul­le si­ge.

Kim brød selv tavs­he­den med or­de­ne. »Tør du sta­dig få en kram­mer?«. Jeg tog imod en kram­mer, og vi snak­ke­de lidt om den for­fa­er­de­li­ge syg­dom. Jeg spurg­te, om han vil­le fø­re en slags dag­bog om hvor­dan det var at le­ve med syg­dom­men, som vi så se­ne­re kun­ne brin­ge i BT. Det vil­le Kim ger­ne, men han fik det al­drig gjort. Han nå­e­de det ikke.

Kim Schu­ma­cher vid­ste i over to år, at han hav­de syg­dom­men i sin krop. Men han valg­te alt­så udadtil at be­va­re fa­ca­den som den po­si­ti­ve og slag­fa­er­di­ge en­tertai­ner. Han øn­ske­de ikke med­li­den­hed. Han vid­ste, hvad der ven­te­de ham, for et år tid­li­ge­re hav­de han set en af si­ne bed­ste ven­ner i New York dø af aids.

Kim Schu­ma­cher dø­de ef­ter få da­ges ind­la­eg­gel­se på Fre­de­riks­berg ho­spi­tal og B.T kun­ne af­slø­re, at han på sit døds­le­je ind­gik en sam­livs­pagt med sin tro­fa­ste ven HansO­le Erik­sen.

På tv slut­te­de Kim al­tid si­ne po­pu­la­e­re ud­sen­del­ser med or­de­ne: »Ka’ du ha det rig­tig wauuuwww fan­ta­stisk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.