Østers, champag­ne og øko­pizza

BT - - KULTUR -

FESTIVALMAD luksus­festi­val­ga­e­ster. Vi kan få go­de mu­si­kop­le­vel­ser, god mad, og så kan vi gå hjem og sove i vo­res egen seng,« si­ger han.

Før de nå­e­de champag­ne­ba­ren, var­me­de de op hjem­me hos Sme­de­gaards med mor­gen­fa­døl og mi­mosa­er. Af­te­nen for­in­den fik de fem ret­ter med co­ck­tails på en af festi­va­lens re­stau­ran­ter, og går ef­ter li­ge så stor en kuli­na­risk op­le­vel­se lør­dag af­ten.

»Det er ikke ba­re god mu­sik og god mad. Det er et rart sted at va­e­re, og det be­ty­der me­get,« si­ger H.C. Sme­de­gaard. Ba­e­re­dyg­tig­hed frem for alt Rart er et ord, der me­get godt in­dram­mer, hvad Nort­hSi­de er. Festi­val­plad­sen ser hver mor­gen top­trim­met ud, og da­gen igen­nem går fri­vil­li­ge rundt og sam­ler det op, der ikke ram­mer i af­falds­span­de­ne, hvor man i festi­va­lens ba­e­re­dyg­ti­ge ånd na­tur­lig­vis sor­te­rer af­fal­det. Toilet­ter­ne er re­ne og pa­e­ne, og det er festi­val­del­ta­ger­ne og­så. For i mod­sa­et­ning til man­ge an­dre festivaler er der på Nort­hSi­de ikke en cam­ping­plads, hvor ga­ester­ne sover bran­der­ten ud for der­ef­ter at stå op og gå ud og fe­ste vi­de­re i tø­jet fra da­gen før. La­vet af go­de råva­rer Fol­ke­ne bag Nort­hSi­de gør, hvad de kan, for at få festi­va­len til at ose af ba­e­re­dyg­tig­hed og øko­lo­gi, og det kan sma­ges. Fri­tu­re­stan­ken ha­en­ger ikke så tungt over festi­va­len, som det er til­fa­el­det an­dre ste­der.

Til gen­ga­eld kan du få gour­met­ho­t­dogs, friskpres­set grønt­sags­ju­i­ce og øko­pizza­er. Det er Ole Chri­sti­an Ole­sen fra Oles Gård, der står bag sidst­na­evn­te. Han har på an­det år ta­get si­ne pizza­er med på Nort­hSi­de og for­ven­ter at lan­ge 5.000 pizza­er over di­sken i lø­bet af we­e­ken­den.

»Nort­hsi­de har en god pro­fil i for­hold til mad og ba­e­re­dyg­tig­hed, og det vil jeg ger­ne bi­dra­ge til. Jeg vil ger­ne vi­se, hvor godt mad sma­ger, når den er la­vet af go­de råva­rer. Det hand­ler om at ta­ge stil­ling, og jeg er sgu stolt af det, jeg la­ver,« si­ger Ole Chri­sti­an Ole­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.