S

BT - - SONDAG -

tolt­he­den ly­ser ud af prins Hen­rik, når snak­ken fal­der på hans sto­re in­ter­es­se: vin. Det kan godt va­e­re, at han of­fi­ci­elt er gå­et på pen­sion – som prins og som vin­bon­de – men han er sta­dig op­ta­get af de­tal­jer­ne om­kring al­le de­le af pro­duk­tio­nen: Eti­ket­ten, der har få­et et nyt ud­se­en­de. Roséen, der skul­le va­e­re sa­er­lig god i år. »Jeg har selv ud­valgt den,« op­ly­ser han med et smil og pe­ger be­gej­stret på ud­val­get i sin ve­las­sor­te­re­de bu­tik bag Château de Cayx, der si­den 1974 har va­e­ret Re­gent­par­rets fran­ske til­flugts­sted.

Land­li­vet be­kom­mer ty­de­lig­vis den 82-åri­ge fransk­mand vel. Han vir­ker af­slap­pet og mun­ter, til­ba­gela­e­net ele­gant i tø­jet – per­so­ni­fi­ce­rin­gen af be­gre­bet ‘lap­set’ og op­sat på at forta­el­le om vin­pro­duk­tio­nen på slot­tet, som han sta­dig spil­ler en stor rol­le i, til trods for at det of­fi­ci­elt blev bort­for­pag­tet til et fransk fir­ma sid­ste for­år.

Der er langt fra de ro­sen­de ord, der i dag fyl­der me­get i avi­ser­ne vin­s­pal­ter, til de no­get spot­ten­de om­ta­ler, de før­ste år­gan­ge Château de Cayx fik med på vej­en. Den kraf­ti­ge rød­vin fik hur­tigt øge­nav­net ‘Château de Ra­e­vepis’ i fol­kemun­de.

Fol­kets dom var hård, om­end del­vist fortjent, me­ner BTs vi­n­eks­pert og medstif­ter af Dansk Som­me­li­er Fore­ning Tim Vol­ler­s­lev, der har fulgt prins Hen­riks kar­ri­e­re som vin­bon­de ta­et.

Han var blandt de før­ste vin­skri­ben­ter, der be­søg­te Château de Cayx i be­gyn­del­sen af 1980er­ne, da prins Hen­rik be­gynd­te at pro­du­ce­re vin. Si­den har han be­søgt slot­tet og mødt Prin­sen ad­skil­li­ge gan­ge.

Tra­eng­te til en ka­er­lig hånd

»Prin­sens vin fik en me­get ne­ga­tiv mod­ta­gel­se i be­gyn­del­sen. Det var der to grun­de til: Den ene var jan­te­loven – at man ikke bå­de kan va­e­re prins og la­ve god vin. Den an­den var nok, at vi­nen var me­get rustik og in­de­holdt en del tan­nin (gar­ve­sy­re, red.). Det var et gam­melt vin­slot, der ga­ran­te­ret tra­eng­te til en ka­er­lig hånd. Og når man så sam­ti­dig får frem­stil­let vi­nen på det lo­ka­le koo­pe­ra­tiv, så kan det va­e­re van­ske­ligt at pro­du­ce­re kva­li­tetsvin.« for­kla­rer Vol­ler­s­lev.

Dét med vin­koo­pe­ra­ti­vet kom­mer vi tilbage til. Først skal det hand­le om dru­er­ne. I Ca­hors pro­du­ce­rer man rød­vin på eg­nens me­get gar­ve­sy­re­hol­di­ge Mal­bec-dru­er. Det gjor­de prins Hen­riks far, An­dré, og­så, og før da – helt tilbage i mid­delal­de­ren – var Ca­hors kendt som vin­di­strikt og for den na­e­sten sor­te vin af de mør­ke og kraf­ti­ge dru­er.

Det gi­ver vi­ne, der iføl­ge Vol­ler­s­lev, ide­elt set bør gem­mes i man­ge år, før de bli­ver druk­ket. På det tids­punkt er tan­ni­nen nem­lig ble­vet blød­gjort, og sma­gen ble­vet me­re rund.

Dom­men var som sagt der­ef­ter. ‘Château de Ra­e­vepis’, ‘Lil­la sprøjt’, ‘Lug­ter af fisk’ lød ba­re nog­le af over­skrif­ter­ne de før­ste man­ge år.

Ja, selv Hen­ris yng­ste søn, prins Jo­a­chim, for­tal­te BT for nog­le år si­den, at de tid­li­ge vi­ne kun­ne fø­les som ‘et ae­sels­park’.

Prins Hen­rik til­brag­te sin ung­dom ikke langt fra Château de Cayx på Mon­pezat-fa­mi­li­ens her­re­gård Le Cayrou. Han var cyk­let og kørt for­bi slot­tet man­ge gan­ge som ung og var der­for ‘lyk­ke­lig’, da han man­ge år se­ne­re op­da­ge­de, at det no­get fal­de­fa­er­di­ge slot var

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.