14 mio. ’Vi er ikke skabt til k

Par­for­hol­det er i kri­se.

BT - - SONDAG -

Vi ple­je­de at bli­ve gift, til dø­den os skil­ler - nu gif­ter vi os, ind­til ka­er­lig­he­den slut­ter,« si­ger den ame­ri­kan­ske par­te­ra­pe­ut og be­st­sel­ler­for­fat­ter Est­her Pe­rel. Hen­des bog ’Mat­ing in Cap­ti­vi­ty’, der ud­kom på dansk tid­li­ge­re i år un­der tit­len ’Ero­tisk in­tel­li­gens – Nøg­len til be­ga­er i lan­ge par­for­hold’, har lig­get i top­pen af New York Ti­mes’ be­st­sel­ler­li­ste og er over­sat til 26 sprog. Hen­des to vi­deo-fored­rag på TED.com er ind­til vi­de­re ble­vet set me­re end 14 mil­li­o­ner gan­ge.

Est­her Pe­rel har ikke op­gi­vet hå­bet for par­for­hol­det, forta­el­ler hun. Det må dog ta­ge nye for­mer for at over­le­ve.

Hun op­le­ver, at fle­re og fle­re har la­en­ge­re­va­ren­de af­fa­e­rer ved si­den af de­res fa­ste for­hold – af­fa­e­rer, der sja­el­dent hand­ler om util­freds­hed i det fa­ste par­for­hold, kon­sta­te­rer hun. I ste­det hand­ler det bl.a. om vo­res be­hov for bå­de sta­bi­li­tet og fri­hed.

»Vi er født med et fun­da­men­talt be­hov for sta­bi­li­tet, be­va­e­gel­se og for­an­dring. Børn har brug for sta­bi­li­tet, de har brug for en ba­se, de kan kom­me tilbage til, et an­ker. Og så har de brug for at kun­ne lø­be va­ek og ud­for­ske og gå på op­da­gel­se,« si­ger hun og for­kla­rer, at det er be­hov, der føl­ger os he­le li­vet.

Tid­li­ge­re fandt man sta­bi­li­te­ten i fa­el­les­ska­bet – i lands­by­en, i kir­ken, den ud­vi­de­de fa­mi­lie, fra de ot­te sø­sken­de – part­ne­ren var blot én per­son på sta­bi­li­tets­ska­la­en. I dag skal part­ne­ren gi­ve os, hvad en hel lands­by tid­li­ge­re gav, for­kla­rer Est­her Pe­rel.

Brug for grup­pen

»Vi for­ven­ter, at én per­son kan til­freds­stil­le al­le vo­res tryg­heds­be­hov. Det er umu­ligt. Jeg tror helt ae­r­ligt, at det er dø­den for par­for­hol­det,« si­ger hun og fort­sa­et­ter:

»Vi er ikke skabt til at le­ve i ker­ne­fa­mi­li­er. Vi har brug for en stor grup­pe og for, at vo­res part­ner kan va­e­re én af de per­so­ner, der gi­ver os sta­bi­li­tet. Når han el­ler hun er det, kan jeg gi­ve slip på min part­ner og have min fri­hed - og vo­res fri­hed til at va­e­re le­ge­sy­ge. Det er de ele­men­ter af mystik, ri­si­ko, nys­ger­rig­hed, nyhed, der er det ero­ti­ske.«

Hold fast i dig selv

Der er sta­dig håb for for­hol­det. Folk vil al­tid el­ske. Og folk vil al­tid have sex, si­ger Est­her Pe­rel og ef­ter­ly­ser nye mo­del­ler for par­for­hol­det. Vir­ke­lig­he­den er, at en per­son i dag sja­el­dent vil til­brin­ge re­sten af li­vet med den sam­me part­ner, si­ger hun.

Den fri­hed, Est­her Pe­rel ta­ler om i par­for­hol­det, er ikke lig med at have sex med en an­den – om end det og­så kan va­e­re det, un­der­stre­ger hun. Det er en fri­hed til at gø­re ting uden hin­an­den. Hol­de fast i og dyr­ke eg­ne in­ter­es­ser. Og på den må­de vil vi fort­sat va­e­re in­ter­es­san­te for vo­res part­ner.

»Fri­hed i for­hold er at gå ud og dan­se, selv om din part­ner ikke kan li­de at dan­se, at rej­se, selv­om din part­ner ikke kan li­de at rej­se, at ta­ge på van­dre­tu­re, selv­om det ikke er no­get for din part­ner. El­ler ba­re at la­e­se en bog el­ler gå i bi­o­gra­fen og se en film, som ikke in­ter­es­se­rer din part­ner.«

»Nej. Det har al­tid va­e­ret en il­lu­sion. Mo­del­len er sat op så­dan, at jeg skal va­el­ge dig, når jeg er 25 år gam­mel. Du skal så va­e­re per­so­nen, jeg skal bo sam­men med,ind­til vi når en gen­nem­snitsal­der af 85 år. Og jeg vil al­drig have brug for no­gen an­den, al­drig va­e­re til­truk­ket af en an­den, al­drig ta­en­ke på en an­den, for du er den ene­ste ene. Det­te ro­man­ti­ske ide­al har skabt et enormt ka­os og en mas­se desil­lu­sio­ne­re­de men­ne­sker,« si­ger Est­her Pe­rel.

Grun­den til, at ut­ro­skab er me­re ud- bredt i dag, me­ner hun blandt an­det er, at vi al­le fø­ler os be­ret­ti­get til at va­e­re lyk­ke­li­ge.

»Man­ge fø­ler ikke, at de ba­re skal ae­de lor­ten og slu­ge de­res ska­eb­ne og sid­de der re­sten af li­vet og have det elendigt og hå­be, at de dør un­ge. I dag si­ger folk, ’jeg fortje­ner at va­e­re lyk­ke­lig’,« forta­el­ler Est­her Pe­rel og frem­ha­e­ver skils­mis­se­tal­let i Dan­mark, der med na­e­sten 50 pro­cent er et af ver­dens højeste.

»AEg­te­ska­bet og par­for­hol­det er i kri­se. I Dan­mark har I alt det, som man­ge an­dre ikke har, og som man for­ven­te­de skul­le be­skyt­te aeg­te­ska­bet. I har lig­hed, god bør­ne­pas­ning, bar­selsor­lov for mødre og fa­ed­re, I har selv­sta­en­di­ge kvin­der, og I har en af de højeste skils­mis­se­ra­ter. Så hvad forta­el­ler det os? Det forta­el­ler os, at når en kvin­de kan kla­re sig selv, er hun ikke så in­ter­es­se­ret i at bli­ve sam­men med en mand, som hun og­så skal ta­ge sig af, sam­ti­dig med at hun skal op­fo­stre tre børn,« si­ger en ho­ved­rysten­de Est­her Pe­rel.

’’

Est­her Født Op­vok­set

Pe­rel 1958, gift og har to søn­ner i Antwer­pen i Bel­gi­en. Bor i dag i USA, hvor hun og­så er ud­dan­net og ar­bej­der som par­te­ra­pe­ut. til bl.a. be­st­sel­le­ren ’Ero­tisk in­tel­li­gens – nøg­len til be­ga­er i lan­ge par­for­hold’, der ud­kom på dansk i fe­bru­ar i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.