A

BT - - SONDAG -

»Grønt­sa­ger sma­ger af me­get me­re, jo me­re vand der svin­der un­der til­be­red­nin­gen. Når man gril­ler for ek­sem­pel to­ma­ter og svam­pe, skrum­per de helt, ind­til der kun er vels­mag tilbage, sam­ti­dig med at de får en rø­get grills­mag,« for­kla­rer BTs grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Iføl­ge hen­de kan man med for­del gril­le al­le grønt­sa­ger – stort set:

»Så­dan no­get som ra­di­ser og gla­skål har jeg ikke li­ge prø­vet. Det må va­e­re som­me­rens ud­for­dring,« gri­ner hun.

»Men selv små cham­pig­no­ner kan man pak­ke ind i stan­ni­ol med lidt salt og en lil­le klat smør og gril­le. Det sma­ger fan­ta­stisk,« si­ger hun.

Når man gril­ler grønt­sa­ger, kan man bå­de la­eg­ge dem i alu­bak­ker el­ler di­rek­te på gril­len – he­le el­ler skå­ret ud. De fle­ste vil spi­se dem som til­be­hør til f.eks. en god bøf. Man­ge vil må­ske va­e­gre sig ved at ta­en­de gril­len uden at la­eg­ge kød på den, men det kan man iføl­ge BTs grønt­sagskok sag­tens. De gril­le­de grønt­sa­ger kan godt va­e­re sel­ve ho­ve­d­in­gre­di­en­sen i gril­l­må­l­ti­det. Som en til­tra­engt af­veks­ling.

»Når man har va­e­ret igen­nem årets før­ste gril­laf­te­ner med pøl­ser, ko­te­let­ter og klas­sisk sa­lat og sav­ner lidt in­spira­tion til no­get, der sma­ger li­ge så godt - hvis ikke bed­re - så er ta­cos fyldt med gril­le­de grønt­sa­ger et hit,« ly­der det fra Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler, der står bag ugens op­skrift på sam­me gril­l­ret.

»Ta­cos er et sjovt og sundt al­ter­na­tiv til det tra­di­tio­nel­le gril­l­må­l­tid. De kan ser­ve­res med al­ver­dens la­e­kre fyld, og det er en god må­de at få lidt grønt­sa­ger ind på af­ten­bor­det,« for­kla­rer hun.

»Og så er det sta­dig sm­ovsemad. Bør­ne­ven­lig og sjov, li­ge­som tra­di­tio­nel gril­l­mad – og det sma­ger fak­tisk li­ge så godt som ho­t­dogs, ba­re med man­ge fle­re grønt­sa­ger. Man får lyn­hur­tigt pak­ket en del grønt­sa­ger ind i wrap­pen,« for­kla­rer Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.