Ugens brev: Da­ter min eks­ka­e­re­ste J

BT - - SONDAG -

eg er en ung pi­ge, der har et pro­blem. Jeg er sta­dig sma­sk­fo­rel­sket i min eks­ka­e­re­ste. Vi gik fra hin­an­den for 2 år si­den, men har haft kon­takt i ny og nae. Han fik en ny ka­e­re­ste med det sam­me. Men nu for nog­le må­ne­der si­den fik vi kon­takt igen. Vi har haft KON­STANT kon­takt. ’Hyg­ge­li­ge’ Sky­pe, aft­ner, be­ske­der og bil­le­der. Og så har han va­e­ret hjem­me hos mig nog­le gan­ge hvor det var et ikke sa­er­ligt uskyl­digt tra­ef. Han over­nat­te­de, og det he­le var ba­re så dej­ligt! Men, sa­gen er den, at han sta­dig har sin ka­e­re­ste. Han si­ger, at han ikke ved, hvad han vil, og at han er fal­det for mig. Jeg ved ikke, om han ba­re er et spild af min tid el­ler om jeg skal ta­ge ham al­vor­ligt. Han lød se­ri­øs men så snart hans ka­e­re­ste kom tilbage, har jeg in­gen­ting hørt fra ham. Skal jeg gå vi­de­re med mit liv? El­ler skal jeg ven­te? Ka­e­re aar­hu­si­a­ner! Der er bå­de godt og skidt at spo­re i dit brev. Lad mig be­gyn­de med det go­de: Den 2 års pau­se, I har haft, kan vi­se sig at have va­e­ret gavn­lig på den lan­ge ba­ne. Og hvis du er så ung, som du gi­ver ud­tryk for, så er du jo ble­vet mod­net i den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de, hvil­ket selv­føl­ge­lig til­ta­ler man­den. Jeg mang­ler dog at vi­de, hvor la­en­ge I var sam­men den­gang. Og jeg gad og­så godt vi­de, HVOR ung du er. Hvis vi kig­ger på sta­ti­stik­ken, så er det me­re sja­el­dent, at ma­end for­la­der de­res ka­e­re­ste el­ler ko­ne til for­del for en an­den. Kan de slip­pe af sted med det, vil de med an­dre ord hel­le­re have lidt kø­ren­de ved si­den af. Må­ske er det dér, din eks be­fin­der sig. Jeg tror på, at han er fal­det for dig, men skal du gå og ven­te på, at han tra­ef­fer en be­slut­ning? Nej! De­fi­ni­tivt nej. I hol­der hin­an­den var­me med sms’er, bil­le­der, da­tes og flirt, og det fø­les jo ba­re vildt la­ek­kert for jer beg­ge. Oven i kø­bet kan han ny­de godt af det, uden at det ko­ster ham no­get. Må­ske for­di hans ka­e­re­ste ser gen­nem fin­gre med det el­ler ba­re ikke fat­ter, at der fo­re­går no­get. Og det er vel ikke fair over­for hen­de!? Li­ge­som det vel hel­ler ikke er fair over­for dig!? Jeg tror, du skal gø­re op med dig selv, om du er o.k. med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.