Spi­se­ste­der i Do­ha

BT - - REJSER -

er der om af­te­nen, hvor Do­has sky­li­ne op­ly­ses og spej­ler sig i bug­ten. Me­nu­kor­tet er om­fat­ten­de, og kva­li­te­ten af ma­den er god. Al­ko­hol ser­ve­res ikke, men en myn­t­e­lemo­na­de sup­ple­rer de fle­ste ret­ter godt. Gør li­ge­som de lo­ka­le, og slut af med en sød des­sert, kaf­fe i mes­sing­kan­der og en vand­pi­be.

Tra­en­ger man til at stra­ek­ke be­ne­ne, er det li­ge for at ta­ge sig en slen­tre­tur langs pro­me­na­den el­ler hop­pe på en af de neonop­ly­ste sejl­bå­de, der hol­der til ved si­den af re­stau­ran­ten (de sej­ler i tids­rum­met kl. 12-22, og en tur i bug­ten ko­ster cir­ka 35 kr. pr. mand). DEN SY­RI­SKE Hvad: Re­stau­rant Da­ma­sca One Hvor: Over for in­for­ma­tions­kon­to­ret i ba­s­a­ren Souq Waqif Hvor me­get: $ In­fo: da­ma­sca­re­stau­rant.com Ba­s­a­ren Souq Waqif er et ’must see’ for en­hver be­sø­gen­de i Do­ha. Fra de små bo­der kan man kø­be alt fra kryd­de­ri­er og køk­ken­kram til kulør­te stof­fer og ka­e­le­dyr. På ba­s­a­rens in­dre ho­ved­ga­de lig­ger re­stau­ran­ter med ara­bi­sk mad på stri­be, hvoraf fle­re kan an­be­fa­les. En af dem er Da­ma­sca One, hvor sto­re fa­de med køds­pyd, hum­mus, ta­bou­leh og kry­dre­de ris­ret­ter cir­ku­le­rer ved bor­de­ne. Man­ge af ga­ester­ne er lo­ka­le, der ny­der en vand­pi­be i de blø­de so­fa­er på før­stesa­lens ter­ras­se. Li­ge­som i re­sten af ba­s­a­ren sa­el­ges der ikke al­ko­hol, men for­skel­li­ge go­de frugtco­ck­tails, vand, te og kaf­fe. DEN ASIATISKE Hvad: Re­stau­rant Spi­ce Mar­ket Hvor: W Do­ha Ho­tel & Resi­den­ces i den nye by­del West Bay Hvor me­get: $$ In­fo: spi­ce­mar­ket­do­ha.com På bor­de­ne cir­ku­le­rer kunst­fa­er­di­ge an­ret­nin­ger af sus­hi, in­ge­fa­er­ri­ste­de ris, and i kar­ry og an­dre far­ve­ri­ge og smag­ful­de ret­ter. Spi­ce Mar­ket er in­spi­re­ret af det øst­a­si­a­ti­ske ga­de­køk­ken, hvor man de­les om man­ge min­dre skå­le. Og det blan­de­de kli­en­tel an­ty­der, at det er no­get, som til­ta­ler man­ge kul­tu­rer. Siv­tal­ler­k­ner på va­eg­ge­ne og rø­de lan­ter­ner i lof­tet bi­dra­ger til den ori­en­tal­ske stem­ning, som dog bry­des no­get af det krid­hvi­de la­e­der­møble­ment. Fort­sa­et even­tu­elt af­te­nen med en drink på en af ho­tel­lets ba­rer med uden­dørs ter­ras­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.