Skan­da­ler­nes EM

N aes t form an­di UEFAs di­sci­plin ae rud val­ger­ken­der, at tur­ne­rin­gen har h af­ten hård start

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@sporten.dk

Rus­si­ske su­per­hoo­ligans, ustyr­li­ge ro­mer­lys, tyr­ki­ske ba­ne­lø­be­re, og kro­a­ti­ske ka­nonslag.

Der har va­e­ret nok at se til for de fran­ske ar­ran­gø­rer i EMs før­ste 10 da­ge.

Skan­da­ler­ne er na­er­mest va­el­tet ned over slut­run­den, si­den rus­si­ske og en­gel­ske fans gik løs på hin­an­den i før­ste run­de, og fre­dag var den så gal igen. Først da op­gø­ret mel­lem Kro­a­tien og Tjek­ki­et måt­te af­bry­des, for­di kro­a­ti­ske fans ka­ste­de ekplo­sivt fyr­va­er­ke­ri ind på ba­nen, og si­den da tyr­ki­ske fans la­ve­de et lig­nen­de op­trin un­der Tyr­ki­ets kamp mod Spa­ni­en.

De to epi­so­der får for an­den gang i tur­ne­rin­gen UEFA til at åb­ne sa­ger mod de to lan­de, der og­så i før­ste run­de af grup­pe­spil­let hav­de pro­ble­mer på tri­bu­ner­ne.

Sa­ger­ne er num­mer syv og ot­te i alt, og end­nu en kan va­e­re på vej, ef­ter at un­gar­ske fans i går kom op at slås med fransk po­li­ti in­de på sta­dion før kam­pen mel­lem Un­garn og Island. Der­til kom­mer så al bal­la­den uden for de fran­ske fod­bold­sta­dion.

Den dan­ske na­est­for­mand for UEFAs di­sci­pli­na­er­ud­valg, Jim Stjer­ne Han­sen, in­drøm­mer, at det har va­e­ret en hård start på EM.

»Men det er først og frem­mest på grund af det, vi så mel­lem Rusland og Eng­land. Den epi­so­de var be­stemt fryg­tind­g­y­den­de og ikke nor­mal,« si­ger han.

Tilsku­eru­ro­lig­he­der­ne ef­ter Rusland-Eng­land ko­ste­de rus­ser­ne en bø­de på 150.000 eu­ro, og en trus­sel om at bli­ve smidt ud, hvis no­get lig­nen­de sker igen. Sam­me hår­de straf er der in­gen af de øv­ri­ge di­sci­pli­na­er­sa­ger, der be­ret­ti­ger til, si­ger Jim Stjer­ne. Hel­ler ikke de to se­ne­ste:

»Det her er ikke til­na­er­mel­ses­vis i sam­me ka­te­go­ri, selv om det selv­føl­ge­lig al­tid er al­vor­ligt, når der smi­des fyr­va­er­ke­ri ind på ba­nen mod ak­tø­rer­ne,« si­ger han. DBU føl­ger ud­vik­lin­gen Hjem­me i Dan­mark føl­ger DBU nø­je med i af­vik­lin­gen af slut­run­den i Frank­rig. Om fi­re år, i 2020, er det DBUs tur til at va­e­re va­ert for fi­re EM-kam­pe. Kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er af­vi­ser, at de man­ge skan­da­ler får DBU til at fryg­te at skul­le va­e­re med­va­er­ter:

»Men vi hol­der helt klart øje med, hvad der sker li­ge nu. Når EM er slut vil vi kig­ge på de er­fa­rin­ger, der er fra Frank­rig og fra an­dre slut­run­der, og så vil vi sam­men med po­li­ti­et i god tid for­be­re­de de ting, der skal for­be­re­des frem mod 2020.«

»Det er vig­tigt for mig at si­ge, at DBU er an­svar­lig for den fair play, der er in­de på ba­nen, mens fair play­en rundt i ga­der­ne jo er et sam­ar­bej­de med po­li­ti­et,« si­ger han.

FO­TOS: REU­TERS

Den før­ste uge ved EM har va­e­ret pra­e­get af uro­lig­he­der. I fre­dags var det kro­a­ti­ske fans, der øde­lag­de kam­pen mel­lem Tjek­ki­et og Kro­a­tien, da de smed fyr­va­er­ke­ri på ba­nen (lil­le foto).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.