Vulka­nen sp­rut­te­de igen

Islands sport­s­mi­ni­ster var på plads, da øbo­er­ne var ta­et på at be­sej­re Un­garn

BT - - SPORTEN - Las­se Vø­ge | lavg@sporten.dk

De island­ske fod­bold­vikin­ger fort­sa­et­ter med at få fod­bold-Eu­ro­pa til at ta­be ka­e­ben ved EM-slut­run­den.

Øen med et ind­byg­ger­tal, der sva­rer til Fyn, fulg­te op på åb­nings­po­in­tet mod Portu­gal med at va­e­re blot tre mi­nut­ter fra at be­sej­re vel­kø­ren­de Un­garn.

Det end­te godt nok 1-1 på et sent selv­mål af Bir­kir Sa­e­vars­son, men det aen­drer ikke på, at det island­ske landshold har ta­get EM med storm og på re­kord­tid er ble­vet slut­run­dens kult-ka­e­le­da­eg­ger.

Alt fo­re­går med frem­skudt bryst­kas­se, og spil­ler­ne ka­ster sig med fa ed re lands k ae­r­lig­hed og døds­foragt ind i ta­ck­lin­ger. Med ho­ve­d­et først om nød­ven­digt.

Det island­ske spil er ikke kønt el­ler po­e­tisk, som når ek­sem­pel­vis Spa­ni­en el­ler Frank­rig fol­der sig ud. Men det er ae­r­ligt og old school på den fe­de må­de. Og det kan sta­dig ra­ek­ke til en plads i ot­ten­de­dels­fi­na­len, hvis de sid­ste resultater bla­e­ser Islands vej.

Un­garsk fum­le­ri

Øbo­er­ne brag­te sig for­an, da den un­gar­ske jog­ging­buks-ve­te­ran Ga­bor Kira­ly fum­le­de ved et hjør­ne­s­park, hvor­ef­ter den tid­li­ge­re FCKer, Rag­nar Si­gurds­son, blev fa­el­det i fel­tet.

Swan­sea-pro­fi­len Gyl­fi Si­gurds­son ban­ke­de sik­kert 11 me­ter-spar­ket i mål. Til en­de­løs ju­bel for de man­ge tu­sin­de isla­en­din­ge på tri­bu­ner­ne i Mar­seil­le. Blandt dis­se og­så den island­ske sport­mi­ni­ster, Il­lu­gi Gun­nars­son, som BT fan­ge­de på mo­bil­te­le­fo­nen.

Han hav­de måt­tet gni­de sig selv i øj­ne­ne en del gan­ge un­der op­gø­ret.

»Det er helt uvir­ke­ligt og na­e­sten ikke til at for­kla­re. Men husk på, at Dan­mark en­gang vandt eu­ro­pa­mester­ska­bet, så ind imel­lem sker der små mirak­ler i fod­bold. Små na­tio­ner kan vok­se sig sto­re,« for­tal­te mi­ni­ste­ren.

Der bor kun 330.000 på Island, og det­te bur­de ikke kun­ne la­de sig gø­re. I må ha’ en hem­me­lig op­skrift?

»Nej, Det bun­der helt sim­pelt i en mas­se hårdt ar­bej­de hos man­ge men­ne­sker. Vi har et godt ung­doms­sy­stem, hvor vi har man­ge højtud­dan­ne­de tra­e­ne­re. Og så har vi in­ve­ste­ret i fle­re in­den­dørs fod­bold­ba­ner, så vi kan spil­le fod­bold he­le året rundt. Isla­en­din­ge er ge­ne­relt vil­de med idra­et. I de se­ne­ste 12 må­ne­der har vi haft hold med til fod­bold-EM, hånd­bold-EM og ba­sket­bal­lEM. Fol­ket er helt vil­de med sport.« Så hem­me­lig­he­den er go­de ge­ner? »Haha...ja o.k., må­ske er det det.«

Stor be­tyd­ning

Hvad be­ty­der suc­ces­sen for den island­ske sel­vop­fat­tel­se?

»Det er me­get po­si­tivt for he­le sam­fun­det. Det har stor be­tyd­ning. Det er et be­vis på, at det ikke hand­ler om at kom­me fra en stor na­tion. Det er et be­vis på, at hårdt ar­bej­de og gejst kan gø­re en for­skel, og det ga­el­der ikke kun i sport. Hvis man ar­bej­der flit­tigt mod et mål, kan man nå langt. Det er vo­res fod­bold­lands­hold et be­vis på.« Sid­ste spørgsmål. Har du et godt råd til fod­bold-Dan­mark? Hvor­dan kom­mer vi igen med til en slut­run­de?

»Ja­men, det bli­ver in­tet pro­blem. Jeg er en stor be­un­drer af dansk fod­bold. I spil­ler fan­ta­stisk fod­bold. Og jeg er sik­ker på, at I er med na­e­ste gang. Si­de om si­de med Island. Vi vil kun­ne hyg­ge os rig­tig me­get sam­men. Det vil­le va­e­re helt fan­ta­stisk,« slut­te­de Il­lu­gi Gun­nars­son.

Små na­tio­ner kan vok­se sig sto­re Il­lu­gi Gun­nars­son, Islands sport­s­mi­ni­ster til BT

FOTO: EPA

Gyl­fi Si­gurds­son (til ven­stre) har sco­ret på straf­fes­park og jub­ler sam­men med Kol­be­inn Sigt­hors­son (i mid­ten) og Bir­kir Bjar­na­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.