Re­sten af 2016 lig­ner en ør­ken­van­dring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EU­RO­PAS GRAND PRIX på ga­de­ba­nen i Baku bli­ver hel­ler ikke det la­en­ge ven­te­de gen­nem­brud for Ke­vin Magnus­sen og Re­nault. Det er me­re og me­re ty­de­ligt, at tea­mets ud­vik­ling er stag­ne­ret i bun­den af mid­ter­fel­tet – på en po­wer-ba­ne som i Baku end­da ef­ter de sa­ed­van­li­ge bund­prop­per, Sau­ber og Ma­nor. Og alt for langt ef­ter mid­ter­hold som Haas, McLa­ren, Toro Ros­so og For­ce In­dia til at drøm­me om VM-po­int uden hja­elp fra vej­r­ka­os el­ler mas­se­sam­men­stød.

Det er end­nu ikke en of­fi­ci­el ud­mel­ding, men det er ef­ter­hån­den åben­lyst, at Re­nault har fuld fo­kus på 2017, mens ud­vik­lin­gen af den nu­va­e­ren­de RS16-mo­del er sat på stand­by. Kun på om­rå­der, der og­så kan bru­ges i 2017-mo­del­len, ud­vik­les der sta­dig. Og det er på grund af de mar­kan­te aen­drin­ger i reg­le­men­tet me­get be­gra­en­set, hvad der kan ’gen­bru­ges’ i 2017. Der­for bli­ver af­stan­den til de øv­ri­ge mid­ter­hold na­ep­pe re­du­ce­ret i de kom­men­de uger – sna­re­re tva­er­ti­mod, for hos kon­kur­ren­ter­ne ud­vik­ler man sta­dig. SAM­TI­DIG ER RE­NAULT RS16 ble­vet en sva­ert-kørt For­mel 1-bil. Un­der vin­te­r­ens test ro­ste Magnus­sen bi­len for dens go­de ba­lan­ce, men når jeg i dis­se uger ser den ude på ba­nen, får jeg en helt an­den op­le­vel­se. Nu vir­ker den na­er­mest som en ond­skabs­fuld ra­cer­bil, der ba­re le­der ef­ter et sted at kø­re i heg­net. Kø­rer­ne ka­em­per åben­lyst med den, og mar­gi­na­ler­ne mel­lem en ba­re no­gen­lun­de respek­ta­bel om­gangs­tid og en af­kør­sel vir­ker me­get små. Der­for har vi i de se­ne­ste uger set gan­ske man­ge fejl fra Re­nault-kø­rer­ne: De be­va­e­ger sig i et gra­en­seland, hvor sik­ker­heds­m­ar­gi­nen er om­trent ikke-ek­si­ste­ren­de.

Jeg ved ikke hvor­for RS16 har ud­vik­let sig så uhel­digt. Det er ble­vet an­ty­det, at chas­si­set, der re­elt er ud­vik­let til 2015-sa­e­so­nen, sim­pelt­hen ikke kan hånd­te­re de ek­stra he­ste­kra­ef­ter, der kom på ba­nen med den se­ne­ste up­da­te af Re­nault-mo­to­ren. Den te­o­ri tror jeg ikke på, for i 2015 lå der en Mer­ce­des-mo­tor i bi­len, og den ty­ske V6’er er den kraf­tig­ste i fel­tet. MÅ­SKE HAR MAN med hen­blik på 2017 ud­vik­let nye løsninger, der ikke pas­ser op­ti­malt til en bil, der re­elt stam­mer fra 2015. Alt­så, løsninger, det med hen­blik på na­e­ste år er for­nuf­tigt at af­prø­ve nu, men som be­stemt ikke gør RS16 til en me­re velaf­ba­lan­ce­ret ra­cer­bil an­no 2016.

Men det hand­ler som an­ty­det og­så om at Magnus­sen og team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer na­er­mest må over­kø­re bi­len, for at for­bli­ve i mid­ter­fel­tet. Må­ske er kø­rer­ne nødt til at pres­se RS16 så me­get, at den ba­lan­ce, bi­len hav­de, da den blev ud­nyt­tet 98 pro­cent un­der vin­te­r­e­rens test for­svin­der, når den skal bru­ges 102 pro­cent midt i sa­e­so­nen. At Red Bull lig­ger i den an­den en­de af fel­tet med pra­e­cis sam­me mo­tor, øger kun pres­set på Re­nault-kø­rer­ne.

Som det ser ud li­ge nu, bli­ver re­sten af 2016 en fru­stre­ren­de ør­ken­van­ding for Ke­vin Magnus­sen og re­sten af Re­nault-tea­met. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.