På bun­den i Baku

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Mar­tin­sen | danm@sporten.dk Pe­ter Nygaard | sporten@sporten.dk

Ke­vin Magnus­sen prø­ve­de ikke at pak­ke no­get som helst ind. »Det så ikke godt ud i dag,« sag­de han ef­ter går­da­gens kva­li­fi­ka­tion i Baku.

Her ram­te Re­nault-tea­met den ab­so­lut­te bund i en sa­e­son, der el­lers al­le­re­de har va­e­ret over­ve­jen­de halvskidt og dår­lig: Jo­ly­on Pal­mer blev num­mer sidst. Ke­vin Magnus­sen blev num­mer na­est­sidst. Som team blev Re­nault alt­så num­mer sjok, di­stan­ce­ret af 10 an­dre hold, af 20 an­dre ra­ce­re. Va­er­re kan det gan­ske en­kelt ikke bli­ve.

»Vi har he­le ti­den vidst, at sa­e­so­nen vil­le bli­ve hård ind i mel­lem, og det var den i hvert fald i dag,« sag­de Ke­vin Magnus­sen ef­ter gårs­da­gens kva­li­fi­ka­tion til det al­ler­før­ste For­mel 1-grand­prix i den aser­ba­jds­jan­ske ho­ved­stad. Vid­ste, hvor det bar hen Og al­le­re­de in­den, at man skul­le ka­em­pe om start­plad­ser­ne, hav­de man hos Re­nault-tea­met en for­nem­mel­se af, hvor­dan det vil­le gå. Hvil­ket man stil­tien­de ac­cep­te­re­de.

»Vi vid­ste al­le­re­de ef­ter den tred­je tra­e­ning, at vi ikke vil­le va­e­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge i kva­li­fi­ka­tio­nen, så vi valg­te at bru­ge den som en ud­vi­det test,« for­tal­te Ke­vin Magnus­sen om dis­po­si­tio­ner­ne og fort­sat­te:

»Det er fru­stre­ren­de, at vi i øje­blik­ket kø­rer me­re ef­ter la­e­ring end resultater. I sid­ste en­de var det godt at prø­ve, og det for­bed­re­de bi­len på nog­le om­rå­der – og på an­dre om­rå­der gjor­de det ikke. Vi har en plan for frem­ti­den, og det er det, vi ar­bej­der mod. Det he­le vil kom­me os til go­de se­ne­re.«

Ba­re ikke i Baku, hvor ek­sem­pel­vis fel­tets sa­ed­van­li­ge ag­ter­lan­ter­ne, Ma­nor, var tre­kvart se­kund hur­ti­ge­re. Mens Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer fak­tisk kør­te na­e­sten iden­ti­ske ti­der i bun­den af tidsta­bel­len. Og i Re­nault-lej­ren for­ven­ter man, at bil­le­det bli­ver det sam­me, når sel­ve lø­bet på Baku Ci­ty Circu­it skal kø­res i ef­ter­mid­dag.

Om­vendt klyn­ger man sig til et lil­le håb om et løb med man­ge sa­fe­ty car i de smal­le ga­der, hvil­ket kan va­e­re hårdt ved bi­ler­ne. I gårs­da­gens GP2-løb ud­gik na­e­sten halv­de­len af fel­tet. Bli­ver bil­le­det det sam­me i da­gens For­mel 1-løb kan top 10 va­e­re in­den for ra­ek­ke­vid­de – selv om man er me­get, me­get lang­som­me­re.

»Der­for skal vi va­e­re sik­re på, at vi er med til sidst. Hvis vi har et pro­blem­frit løb, kan der sta­dig va­e­re po­ten­ti­a­le for et be­ha­ge­ligt re­sul­tat,« som det fran­ske teams tek­ni­ske chef, Ni­ck Che­ster, op­ti­misk ud­tryk­ker det.

Fra bun­den i Baku.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.