Snør støv­ler­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØB - LØB - LØB Der er hård kamp om en plads på mas­sa­ge­brik­sen i Brønd­by i dis­se da­ge. Al­le op­start­s­fa­ser i fod­bold­klub­ber er hår­de, men i øje­blik­ket er den ek­stra hård på Ves­teg­nen. Spil­ler­ne mø­der klok­ken 8 og er hjem­me sent om af­te­nen. De le­ver fod­bold. Det er fy­sisk tra­e­ning, lan­ge lø­be­tu­re i sko­ven og så tra­e­ning på fod­bold­ba­nen. Slet og ret er det en ny vir­ke­lig­hed i Brønd­by. I spid­sen for den ud­vik­ling står klub­bens nye 48-åri­ge ty­ske tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger sam­men med sin tra­e­ner­stab.

Og hvis spil­ler­ne har skul­let vaen­ne sig til den fy­sisk kra­e­ven­de tra­e­nings­ma­eng­de, har Zor­ni­gers fod­bold­syn og­så kra­e­vet til­vaen­ning.

Det kom­mer den og­så til i de kom­men­de man­ge uger. Der skal lø­bes man­ge me­ter uden bol­den i ty­ske­rens fi­lo­so­fi.

»Spil­ler­ne har me­get kva­li­tet på bol­den. De lyt­ter og til­pas­ser sig hur­tigt til vo­res in­struk­ser. Man kan godt se, at de­res fo­kus sta­dig er på spil­let på bol­den. Og det prø­ver vi at aen­dre fuld­sta­en­digt, så de bli­ver be­gej­stre­de for spil­let uden bold. De er ikke vant til at spil­le me­get ag­gres­sivt, højt på ba­nen mod bol­den,« ly­der det fra Zor­ni­ger, da BT mø­der ham mel­lem to tra­e­nings­pas. Ben­hård tra­e­ning Brønd­bys ba­ck Jo­han Lars­son be­kra­ef­ter og­så, at den nye spil­lestil er me­re ag­gres­siv. No­get som gør tra­e­nin­gen me­re hård end, hvad spil­ler­ne har va­e­ret vant til før i ti­den.

»Det er ba­re hårdt på en an­den må­de. Det er et tysk syn på det he­le. Det er ben­hårdt, men på den an­den si­de er det og­så sjovt, for du ma­er­ker, hvor me­get du kan pres­se dig selv. Når du tror, du er helt fa­er­dig, har du fak­tisk me­re at gi­ve af. Det var og­så en hård op­start i ja­nu­ar, da vi sta­dig hav­de Thomas Frank, men det her er ba­re en helt an­den må­de at gø­re det på,« si­ger Jo­han Lars­son og fort­sa­et­ter:

»Han kom­mer med me­get nyt, og jeg sy­nes egent­lig, det er sinds­sygt spa­en­den­de. Hvor­dan han ser Man kan godt se, at de­res fo­kus sta­dig er på spil­let på bol­den. Og det prø­ver vi at aen­dre fuld­sta­en­digt, så de bli­ver be­gej­stre­de for spil­let uden bold. De er ikke vant til at spil­le me­get ag­gres­sivt, højt på ba­nen mod bol­den på fod­bold, og hvor­dan han vil spil­le.« Før­ste ty­sker pra­e­sen­te­ret Til at prak­ti­se­re den tid­li­ge­re RB Leipzig- og Stutt­g­art-tra­e­ners of­fen­si­ve stil er der ble­vet snak­ket åbent om til­gan­gen af spil­le­re fra det ty­ske mar­ked, som Zor­ni­ger har et ind­gå­en­de kend­skab til. I går blev den før­ste ty­sker pra­e­sen­te­ret. 197 cen­ti­me­ter hø­je Be­ne­dikt Röck­er bli­ver den nye klip­pe i klub­bens cen­ter­for­svar. Han har tid­li­ge­re spil­let un­der Zor­ni­ger i den min­dre ty­ske klub Son­nen­hof Groß­a­s­pach.

Be­ne­dikt Röck­er kom­mer fra 2. Bun­des­liga-klub­ben Greut­her Fürth og har få­et en tre-årig kon­trakt i Brønd­by.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kan der va­e­re fle­re ty­ske­re på vej. En af dem skul­le va­e­re den nu­va­e­ren­de Leipzig-spil­ler Ra­ni Khe­dira (lil­le­bror til Ju­ven­tus-spil­le­ren Sa­mi Khe­dira, red.). En spil­ler Zor­ni­ger selv hen­te­de til Leipzig i 2014. »Nej. Jeg tror, at Ra­ni vil for­føl­ge si­ne mu­lig­he­der i Bun­des­liga­en. Lad os ven­te at se. Der er man­ge in­ter­es­san­te spil­le­re hos RB Leipzig, men man kan ikke va­e­re sik­ker på de­res pla­ner før 31. au­gust (når trans­fer­vin­du­et luk­ker, red.). Der vil sik­kert va­e­re spil­le­re, der vil sy­nes, det vil gi­ve me­ning at for­la­de klub­ben. Sker det, vil jeg va­e­re in­ter­es­se­ret i vis­se spil­le­re. Men ikke li­ge nu.«

»Vi bli­ver nødt til at ven­te på, at spil­ler­ne kom­mer tilbage fra lands­hold­stje­ne­ste, og så må vi se, hvor vi skal for­sta­er­kes. Vi har helt sik­kert brug for no­get i of­fen­si­ven i for­hold til an­gri­be­re. Hvis vi spil­ler, som jeg fo­re­tra­ek­ker det li­ge nu, spil­ler vi for det me­ste med to an­gri­be­re. Og de skal va­e­re me­get hur­ti­ge. Det be­hø­ver ikke at va­e­re de sam­me ty­per, men de skal lyn­hur­tigt vi­de, hvad de skal gø­re, når bol­den er tabt, så vi har ikke brug for ek­sem­pel­vis den ty­pi­ske bra­si­li­an­ske an­gri­ber, der kun har øje for at sco­re mål.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.